1. 首页
  2. 书法百科

千字文全文带拼音(下载千字文全文诵读)_1876人推荐

1、20句弟子规全文带拼音

zǒngxù【总叙】dìzǐguīshèngrénxùnshǒuxiàotìcìjǐnxìn弟子规圣人训首孝悌次谨信fànàizhòngérqīnrényǒuyúlìzéxuéwén泛爱众而亲仁有余力则学文rùzéxiào【入则孝】fùmǔhūyìngwùhuǎnfùmǔmìngxíngwùlǎn父母呼应勿缓父母命行勿懒fùmǔjiàoxūjìngtīngfùmǔzéxūshùnchéng父母教须敬听父母责须顺承dōngzéwēnxiàzéqìngchénzéxǐnghūnzédìng冬则温夏则凊晨则省昏则定chūbìgàofǎnbìmiànjūyǒuchángyèwúbiàn出必告反必面居有常业无变shìsuīxiǎowùshànwéigǒushànwéizǐdàokuī事虽小勿擅为苟擅为子道亏wùsuīxiǎowùsīcánggǒusīcángqīnxīnshāng物虽小勿私藏苟私藏亲心伤qīnsuǒhàolìwèijùqīnsuǒwùjǐnwèiqù亲所好力为具亲所恶谨为去shēnyǒushāngyíqīnyōudéyǒushāngyíqīnxiū身有伤贻亲忧德有伤贻亲羞qīnàiwǒxiàohénánqīnzēngwǒxiàofāngxián亲爱我孝何难亲憎我孝方贤qīnyǒuguòjiànshǐgēngyíwúsèróuwúshēng亲有过谏使更怡吾色柔吾声jiànbúrùyuèfùjiànhàoqìsuítàwúyuàn谏不入悦复谏号泣随挞无怨qīnyǒujíyàoxiānchángzhòuyèshìbùlíchuáng亲有疾药先尝昼夜侍不离床sāngsānniánchángbēiyèjūchùbiànjiǔròujué丧三年常悲咽居处变酒肉绝sāngjìnlǐjìjìnchéngshìsǐzhěrúshìshēng丧尽礼祭尽诚事死者如事生chūzétì【出则弟】xiōngdàoyǒudìdàogōngxiōngdìmùxiàozàizhōng兄道友弟道恭兄弟睦孝在中cáiwùqīngyuànhéshēngyányǔrěnfènzìmǐn财物轻怨何生言语忍忿自泯huòyǐnshíhuòzuòzǒuzhǎngzhěxiānyòuzhěhòu或饮食或坐走长者先幼者后zhǎnghūrénjídàijiàorénbùzàijǐjídào长呼人即代叫人不在已即到chēngzūnzhǎngwùhūmíngduìzūnzhǎngwùxiànnéng称尊长勿呼名对尊长勿见能lùyùzhǎngjíqūyīzhǎngwúyántuìgōnglì路遇长疾趋揖长无言退恭立qíxiàmǎchéngxiàjūguòyóudàibǎibùyú骑下马乘下车过犹待百步余zhǎngzhělìyòuwùzuòzhǎngzhězuòmìngnǎizuò长者立幼勿坐长者坐命乃坐zūnzhǎngqiánshēngyàodīdībùwénquèfēiyí尊长前声要低低不闻却非宜jìnbìqūtuìbìchíwènqǐduìshìwùyí进必趋退必迟问起对视勿移shìzhūfùrúshìfùshìzhūxiōngrúshìxiōng事诸父如事父事诸兄如事兄jǐn【谨】zhāoqǐzǎoyèmiánchílǎoyìzhìxīcǐshí朝起早夜眠迟老易至惜此时chénbìguànjiānshùkǒubiànniàohuízhéjìngshǒu晨必盥兼漱口便溺回辄净手guānbìzhèngniǔbìjiéwàyǔlǚjùjǐnqiè冠必正纽必结袜与履俱紧切zhìguānfúyǒudìngwèiwùluàndùnzhìwūhuì置冠服有定位勿乱顿致污秽yīguìjiébúguìhuáshàngxúnfènxiàchènjiā衣贵洁不贵华上循分下称家duìyǐnshíwùjiǎnzéshíshìkěwùguòzé对饮食勿拣择食适可勿过则niánfāngshàowùyǐnjiǔyǐnjiǔzuìzuìwéichǒu年方少勿饮酒饮酒醉最为丑bùcōngrónglìduānzhèngyīshēnyuánbàigōngjìng步从容立端正揖深圆拜恭敬wùjiànyùwùbǒyǐwùjījùwùyáobì勿践阈勿跛倚勿箕踞勿摇髀huǎnjiēliánwùyǒushēngkuānzhuǎnwānwùchùléng缓揭帘勿有声宽转弯勿触棱zhíxūqìrúzhíyíngrùxūshìrúyǒurén执虚器如执盈入虚室如有人shìwùmángmángduōcuòwùwèinánwùqīnglüè事勿忙忙多错勿畏难勿轻略dòunàochǎngjuéwùjìnxiépìshìjuéwùwèn斗闹场绝勿近邪僻事绝勿问jiāngrùménwènshúcúnjiāngshàngtángshēngbìyáng将入门问孰存将上堂声必扬rénwènshuíduìyǐmíngwúyǔwǒbùfēnmíng人问谁对以名吾与我不分明yòngrénwùxūmíngqiútǎngbùwènjíwéitōu用人物须明求倘不问即为偷jièrénwùjíshíhuánhòuyǒujíjièbùnán借人物及时还后有急借不难xìn【信】fánchūyánxìnwéixiānzhàyǔwàngxīkěyān凡出言信为先诈与妄奚可焉huàshuōduōbùrúshǎowéiqíshìwùnìngqiǎo话说多不如少惟其是勿佞巧jiānqiǎoyǔhuìwūcíshìjǐngqìqièjièzhī奸巧语秽污词市井气切戒之jiànwèizhēnwùqīngyánzhīwèidìwùqīngchuán见未真勿轻言知未的勿轻传shìfēiyíwùqīngnuògǒuqīngnuòjìntuìcuò事非宜勿轻诺苟轻诺进退错fándàozìzhòngqiěshūwùjíjíwùmóhū凡道字重且舒勿急疾勿模糊bǐshuōchángcǐshuōduǎnbùguānjǐmòxiánguǎn彼说长此说短不关己莫闲管jiànrénshànjísīqízòngqùyuǎnyǐjiànjī见人善即思齐纵去远以渐跻jiànrénèjínèixǐngyǒuzégǎiwújiājǐng见人恶即内省有则改无加警wéidéxuéwéicáiyìbùrúréndāngzìlì唯德学唯才艺不如人当自砺ruòyīfúruòyǐnshíbùrúrénwùshēngqī若衣服若饮食不如人勿生戚wénguònùwényùlèsǔnyǒuláiyìyǒuquè闻过怒闻誉乐损友来益友却wényùkǒngwénguòxīnzhíliàngshìjiànxiāngqīn闻誉恐闻过欣直谅士渐相亲wúxīnfēimíngwéicuòyǒuxīnfēimíngwéiè无心非名为错有心非名为恶guònénggǎiguīyúwútǎngyǎnshìzēngyìgū过能改归于无倘掩饰增一辜fànàizhòng【泛爱众】fánshìrénjiēxūàitiāntóngfùdìtóngzài凡是人皆须爱天同覆地同载xìnggāozhěmíngzìgāorénsuǒzhòngfēimàogāo行高者名自高人所重非貌高cáidàzhěwàngzìdàrénsuǒfúfēiyándà才大者望自大人所服非言大yǐyǒunéngwùzìsīrénsuǒnéngwùqīngzī己有能勿自私人所能勿轻訾wùchǎnfùwùjiāopínwùyàngùwùxǐxīn勿谄富勿骄贫勿厌故勿喜新rénbùxiánwùshìjiǎorénbùānwùhuàrǎo人不闲勿事搅人不安勿话扰rényǒuduǎnqièmòjiērényǒusīqièmòshuō人有短切莫揭人有私切莫说dàorénshànjíshìshànrénzhīzhīyùsīmiǎn道人善即是善人知之愈思勉yángrénèjìshìèjízhīshènhuòqiězuò扬人恶即是恶疾之甚祸且作shànxiāngquàndéjiējiànguòbùguīdàoliǎngkuī善相劝德皆建过不规道两亏fánqǔyǔguìfēnxiǎoyǔyíduōqǔyíshǎo凡取与贵分晓与宜多取宜少jiāngjiārénxiānwènjǐjǐbúyùjísùyǐ将加人先问己己不欲即速已ēnyùbàoyuànyùwàngbàoyuànduǎnbàoēncháng恩欲报怨欲忘抱怨短报恩长dàibìpúshēnguìduānsuīguìduāncíérkuān待婢仆身贵端虽贵端慈而宽shìfúrénxīnbùránlǐfúrénfāngwúyán势服人心不然理服人方无言qīnrén【亲仁】tóngshìrénlèibùqíliúsúzhòngrénzhěxī同是人类不齐流俗众仁者希guǒrénzhěrénduōwèiyánbúhuìsèbúmèi果仁者人多畏言不讳色不媚néngqīnrénwúxiànhǎodérìjìnguòrìshǎo能亲仁无限好德日进过日少bùqīnrénwúxiànhàixiǎorénjìnbǎishìhuài不亲仁无限害小人进百事坏yúlìxuéwén【余力学文】búlìxíngdànxuéwénzhǎngfúhuáchénghérén不力行但学文长浮华成何人dànlìxíngbùxuéwénrènjǐjiànmèilǐzhēn但力行不学文任己见昧理真dúshūfǎyǒusāndàoxīnyǎnkǒuxìnjiēyào读书法有三到心眼口信皆要fāngdúcǐwùmùbǐcǐwèizhōngbǐwùqǐ方读此勿慕彼此未终彼勿起kuānwéixiànjǐnyònggōnggōngfūdàozhìsètōng宽为限紧用功工夫到滞塞通xīnyǒuyísuízhájìjiùrénwènqiúquèyì心有疑随札记就人问求确义fángshìqīngqiángbìjìngjīànjiébǐyànzhèng房室清墙壁净几案洁笔砚正mòmópiānxīnbùduānzìbújìngxīnxiānbìng墨磨偏心不端字不敬心先病lièdiǎnjíyǒudìngchùdúkànbìhuányuánchù列典籍有定处读看毕还原处suīyǒujíjuànshùqíyǒuquēhuàijiùbǔzhī虽有急卷束齐有缺坏就补之fēishèngshūbǐngwùshìbìcōngmínghuàixīnzhì非圣书屏勿视敝聪明坏心志wùzìbàowùzìqìshèngyǔxiánkěxúnzhì勿自暴勿自弃圣与贤可驯致。

千字文全文带拼音(下载千字文全文诵读)_1876人推荐

2、《中华成语千字文》拼音版

自知之明指了解自己的情况,对自己有正确的估计。齐威王当上国王后整天只知道吃喝玩乐,喜欢听别人弹琴。邹忌携琴前去拜见齐威王,就是光说不弹,并把不弹琴的道理与治国联系起来,使齐威王明白治国的道理,齐威王任命邹忌为相国。

邹忌以自身形象影响齐威王有自知之明诲人不倦教导人特别耐心,从不厌倦。孔子带领弟子们周游列国,经历新郑之病,他们不得不在当地住了几月,弟子樊迟问孔子怎样干农活。孔子心里不高兴,一反诲人不倦的习惯,承认不如老农。樊迟只好向当地农民请教,终于种出了葫芦、扁豆等一刀两断一刀两断的意思是:一刀斩为两段。

比喻坚决断绝关系。、西汉初年,韩信被封为齐王之后,丞相萧何担心韩信兵权太大威胁刘家天下,就找樊哙共商计策。樊哙自鸣得意,连夸自己是如何斗败项羽而保主公刘邦的,面对这淮阴一饿夫且手无缚鸡之力的韩信,只须叫一两个人就可以把他一刀两断。

千字文全文带拼音(下载千字文全文诵读)_1876人推荐

3、《千字文》全文内容

天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。寒来暑往,秋收冬藏。

闰余成岁,律吕调阳。云腾致雨,露结为霜。金生丽水,玉出昆冈。

剑号巨阙,珠称夜光。果珍李柰,菜重芥姜。海咸河淡,鳞潜羽翔。

龙师火帝,鸟官人皇。始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞陶唐。

吊民伐罪,周发殷汤。坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。

鸣凤在竹,白驹食场。化被草木,赖及万方。盖此身发,四大五常。

恭惟鞠养,岂敢毁伤。女慕贞洁,男效才良。知过必改,得能莫忘。罔谈彼短,靡恃己长。

信使可覆,器欲难量。墨悲丝染,诗赞羔羊。景行维贤,克念作圣。德建名立,形端表正。

空谷传声,虚堂习听。祸因恶积,福缘善庆。尺璧非宝,寸阴是竞。资父事君,曰严与敬。

孝当竭力,忠则尽命。临深履薄,夙兴温凊。似兰斯馨,如松之盛。

川流不息,渊澄取映。容止若思,言辞安定。笃初诚美,慎终宜令。

荣业所基,籍甚无竟。学优登仕,摄职从政。存以甘棠,去而益咏。

乐殊贵贱,礼别尊卑。上和下睦,夫唱妇随。外受傅训,入奉母仪。诸姑伯叔,犹子比儿。

孔怀兄弟,同气连枝。交友投分,切磨箴规。仁慈隐恻,造次弗离。

节义廉退,颠沛匪亏。性静情逸,心动神疲。守真志满,逐物意移。

坚持雅操,好爵自縻。都邑华夏,东西二京。背邙面洛,浮渭据泾。

宫殿盘郁,楼观飞惊。图写禽兽,画彩仙灵。丙舍旁启,甲帐对楹。

肆筵设席,鼓瑟吹笙。升阶纳陛,弁转疑星。右通广内,左达承明。

既集坟典,亦聚群英。杜稿钟隶,漆书壁经。府罗将相,路侠槐卿。户封八县,家给千兵。

高冠陪辇,驱毂振缨。世禄侈富,车驾肥轻。策功茂实,勒碑刻铭。

盘溪伊尹,佐时阿衡。奄宅曲阜,微旦孰营。桓公匡合,济弱扶倾。

绮回汉惠,说感武丁。俊义密勿,多士实宁。晋楚更霸,赵魏困横。假途灭虢,践土会盟。

何遵约法,韩弊烦刑。起翦颇牧,用军最精。宣威沙漠,驰誉丹青。九州禹迹,百郡秦并。

岳宗泰岱,禅主云亭。雁门紫塞,鸡田赤诚。昆池碣石,钜野洞庭。

旷远绵邈,岩岫杳冥。治本于农,务兹稼穑。俶载南亩,我艺黍稷。税熟贡新,劝赏黜陟。

孟轲敦素,史鱼秉直。庶几中庸,劳谦谨敕。聆音察理,鉴貌辨色。

贻厥嘉猷,勉其祗植。省躬讥诫,宠增抗极。殆辱近耻,林皋幸即。

两疏见机,解组谁逼。索居闲处,沉默寂寥。求古寻论,散虑逍遥。欣奏累遣,戚谢欢招。

渠荷的历,园莽抽条。枇杷晚翠,梧桐蚤凋。陈根委翳,落叶飘摇。

游鹍独运,凌摩绛霄。耽读玩市,寓目囊箱。易輶攸畏,属耳垣墙。具膳餐饭,适口充肠。

饱饫烹宰,饥厌糟糠。亲戚故旧,老少异粮。妾御绩纺,侍巾帷房。

纨扇圆洁,银烛炜煌。昼眠夕寐,蓝笋象床。弦歌酒宴,接杯举殇。矫手顿足,悦豫且康。

嫡后嗣续,祭祀烝尝。稽颡再拜,悚惧恐惶。笺牒简要,顾答审详。骸垢想浴,执热愿凉。

驴骡犊特,骇跃超骧。诛斩贼盗,捕获叛亡。布射僚丸,嵇琴阮箫。恬笔伦纸,钧巧任钓。

释纷利俗,并皆佳妙。毛施淑姿,工颦妍笑。年矢每催,曦晖朗曜。璇玑悬斡,晦魄环照。

指薪修祜,永绥吉劭。矩步引领,俯仰廊庙。束带矜庄,徘徊瞻眺。孤陋寡闻,愚蒙等诮。

谓语助者,焉哉乎也。《千字文》原文〔梁〕敕员外散骑侍郎周兴嗣撰天地玄黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张寒来暑往秋收冬藏闰馀成岁律吕调阳云腾致雨露结为霜金生丽水玉出昆冈剑号巨阙珠称夜光果珍李柰菜重芥姜海咸河淡鳞潜羽翔龙师火帝鸟官人皇始制文字乃服衣裳推位让国有虞陶唐吊民伐罪周发殷汤坐朝问道垂拱平章爱育黎首臣伏戎羌遐迩一体率宾归王鸣凤在竹白驹食场化被草木赖及万方盖此身发四大五常恭惟鞠养岂敢毁伤女慕贞洁男效才良知过必改得能莫忘罔谈彼短靡恃己长信使可覆器欲难量墨悲丝染诗赞羔羊景行维贤克念作圣德建名立形端表正空谷传声虚堂习听祸因恶积福缘善庆尺璧非宝寸阴是竞资父事君曰严与敬孝当竭力忠则尽命临深履薄夙兴温凊似兰斯馨如松之盛川流不息渊澄取映容止若思言辞安定笃初诚美慎终宜令荣业所基籍甚无竟学优登仕摄职从政存以甘棠去而益咏乐殊贵贱礼别尊卑上和下睦夫唱妇随外受傅训入奉母仪诸姑伯叔犹子比儿孔怀兄弟同气连枝交友投分切磨箴规仁慈隐恻造次弗离节义廉退颠沛匪亏性静情逸心动神疲守真志满逐物意移坚持雅操好爵自縻都邑华夏东西二京背邙面洛浮渭据泾宫殿盘郁楼观飞惊图写禽兽画彩仙灵丙舍傍启甲帐对楹肆筵设席鼓瑟吹笙升阶纳陛弁转疑星右通广内左达承明既集坟典亦聚群英杜稿钟隶漆书壁经府罗将相路侠槐卿户封八县家给千兵高冠陪辇驱毂振缨世禄侈富车驾肥轻策功茂实勒碑刻铭磻溪伊尹佐时阿衡奄宅曲阜微旦孰营桓公匡合济弱扶倾绮回汉惠说感武丁俊乂密勿多士寔宁晋楚更霸赵魏困横假途灭虢践土会盟何遵约法韩弊烦刑起翦颇牧用军最精宣威沙漠驰誉丹青九州禹迹百郡秦并岳宗泰岱禅主云亭雁门紫塞鸡田赤城昆池碣石钜野洞庭旷远绵邈岩岫杳冥治本于农务资稼穑俶载南亩我艺黍稷税熟贡新劝赏黜陟孟轲敦素史鱼秉直庶几中庸劳谦谨敕聆音察理鉴貌辨色贻厥嘉猷勉其祗植省躬讥诫宠增抗极殆辱近耻林皋幸即两疏见机解组谁逼索居闲处沉默寂寥求古寻论散虑逍遥欣奏累遣戚谢欢招渠荷的历园莽抽条枇杷晚翠梧桐蚤凋陈根委翳落叶飘摇游鹍独运凌摩绛霄耽读玩市寓目囊箱易輶攸畏属耳垣墙具膳餐饭适口充肠饱饫烹宰饥厌糟糠亲戚故旧老少异粮妾御绩纺侍巾帷房纨扇圆絜银烛炜煌昼眠夕寐蓝笋象床弦歌酒宴接杯举觞矫手顿足悦豫且康嫡后嗣续祭祀烝尝稽颡再拜悚惧恐惶笺牒简要顾答审详骸垢想浴执热愿凉驴骡犊特骇跃超骧诛斩贼盗捕获叛亡布射僚丸嵇琴阮啸恬笔伦纸钧巧任钓释纷利俗竝皆佳妙毛施淑姿工颦妍笑年矢每催曦晖朗曜璇玑悬斡晦魄环照指薪修祜永绥吉劭矩步引领俯仰廊庙束带矜庄徘徊瞻眺孤陋寡闻愚蒙等诮谓语助者焉哉乎也。

千字文全文带拼音(下载千字文全文诵读)_1876人推荐

4、《千字文》全文带拼音

tiāndìxuánhuángyǔzhòuhónghuāng天,地,玄,黄宇,宙,洪,荒rì,yuè,yí,ng,zèché,n,xiù,liè,zhāng日,月,盈,昃辰,宿,列,张há,n,lá,i,shǔ,wǎngqiū,shōu,dōng,cá,ng寒,来,暑,往秋,收,冬,藏rù,n,yú,ché,ng,suìlǜ,lǚ,tiá,o,yá,ng闰,馀,成,岁律,吕,调,阳yú,n,té,ng,zhì,yǔlù,jié,wé,i,shuāng云,腾,致,雨露,结,为,霜jīn,shēng,lí,shuǐyù,chū,kūn,gāng金,生,丽,水玉,出,昆,冈jià,n,hà,o,jù,quèzhū,chēng,yè,guāng剑,号,巨,阙珠,称,夜,光guǒ,zhēn,lǐ,nà,icà,i,zhò,ng,jiè,jiāng果,珍,李,柰菜,重,芥,姜hǎi,xiá,n,hé,dà,nlí,n,qiá,n,yǔ,xiá,ng海,咸,河,淡鳞,潜,羽,翔ló,ng,shī,huǒ,dìniǎo,guān,ré,n,huá,ng龙,师,火,帝鸟,官,人,皇shǐ,zhì,wé,n,zìnǎi,fú,yī,shang始,制,文,字乃,服,衣,裳tuī,wè,i,rà,ng,guóyǒu,yú,tá,o,tá,ng推,位,让,国有,虞,陶,唐dià,o,mí,n,fá,zuìzhōu,fā,yīn,tāng吊,民,伐,罪周,发,殷,汤zuò,chá,o,wè,n,dà,ochuí,gǒng,piá,n,zhāng坐,朝,问,道垂,拱,平,章à,i,yù,lí,shǒuché,n,fú,ró,ng,qiāng爱,育,黎,首臣,伏,戎,羌xiá,ěr,yī,tǐshuà,i,bīn,guī,wá,ng遐,迩,一,体率,宾,归,王mí,ng,fè,ng,zà,i,zhúbá,i,jū,shí,chá,ng鸣,凤,在,竹白,驹,食,场huà,bè,i,cǎo,mùlà,i,jí,wà,n,fāng化,被,草,木赖,及,万,方gà,i,cǐ,shēn,fàsì,dà,wǔ,chang盖,此,身,发四,大,五,常gōng,wé,i,jū,yǎngqǐ,gǎn,huǐ,shāng恭,惟,鞠,养岂,敢,毁,伤nǚ,mù,zhēn,jiéná,n,xià,o,cá,i,liá,ng女,慕,贞,洁男,效,才,良zhī,guò,bì,gǎidé,né,ng,mò,wà,ng知,过,必,改得,能,莫,忘wǎng,tá,n,bǐ,duǎnmǐ,shì,jǐ,chá,ng罔,谈,彼,短靡,恃,己,长xì,n,shǐ,kě,fùqì,yù,ná,n,liá,ng信,使,可,覆器,欲,难,量mò,bēi,sī,rǎnshī,zà,n,gāo,yá,ng墨,悲,丝,染诗,赞,羔,羊jǐng,xí,ng,wé,i,xiá,nkè,nià,n,zuò,shè,ng景,行,维,贤克,念,作,圣dé,jià,n,mí,ng,lìxí,ng,duān,biǎo,zhè,ng德,建,名,立形,端,表,正kōng,gǔ,chuá,n,shēngxū,tá,ng,xí,tīng空,谷,传,声虚,堂,习,听huò,yīn,è,jīfú,yuá,n,shà,n,qì,ng祸,因,恶,积福,缘,善,庆chǐ,bì,fēi,bǎocù,n,yīn,shì,jì,ng尺,璧,非,宝寸,阴,是,竞zī,fù,shì,jūnyuē,yá,n,yǔ,jì,ng资,父,事,君曰,严,与,敬xià,o,dāng,jié,lìzhōng,zé,jì,n,mì,ng孝,当,竭,力忠,则,尽,命lí,n,shēn,lǚ,bósù,xīng,wēn,qì,ng临,深,履,薄夙,兴,温,凊sì,lá,n,sī,xīnrú,sōng,zhī,shè,ng似兰,斯,馨如,松,之,盛chuān,liú,bù,xīyuān,ché,ng,qǔ,yì,ng川,流,不,息渊,澄,取,映ró,ng,zhǐ,ruò,sīyá,n,cí,ān,dì,ng容,止,若,思言,辞,安,定dǔ,chū,ché,ng,měishè,n,zhōng,yí,lì,ng笃,初,诚,美慎,终,宜,令ró,ng,yè,suǒ,jījí,shè,n,wú,jì,ng荣,业,所,基籍,甚,无,竟xué,yōu,dēng,shìshè,zhí,có,ng,zhè,ng学,优,登,仕摄,职,从,政cú,n,yǐ,gān,tá,ngqù,é,r,yì,yǒng存,以,甘,棠去,而,益,咏yuè,shū,guì,jià,nlǐ,bié,zūn,bēi乐,殊,贵,贱礼,别,尊,卑shà,ng,hé,xià,mùfū,chà,ng,fù,suí上,和,下,睦夫,唱,妇,随wà,i,shò,u,fù,xù,nrù,fè,ng,mǔ,yí外,受,傅,训入,奉,母,仪zhū,gū,bó,shūyó,u,zǐ,bǐ,é,r诸,姑,伯,叔犹,子,比,儿kǒng,huá,i,xiōng,dìtó,ng,qì,liá,n,zhī孔,怀,兄,弟同,气,连,枝jiāo,yǒu,tó,u,fè,nqiē,mó,zhēn,guī交,友,投,分切,磨,箴,规ré,n,cí,yǐn,cèzà,o,cì,fú,lí仁,慈,隐,恻造,次,弗,离jié,yì,liá,n,tuìdiān,pè,i,fēi,kuī节,义,廉,退颠,沛,匪,亏xì,ng,jì,ng,qí,ng,yìxīn,dò,ng,shé,n,pí性,静,情,逸心,动,神,疲shǒu,zhēn,zhì,mǎnzhú,wù,yì,yí守,真,志,满逐,物,意,移jiān,chí,yǎ,cāohǎo,jué,zì,mí坚,持,雅,操好,爵,自,縻dū,yì,huá,xiàdōng,xī,è,r,jīng都,邑,华,夏东,西,二,京bè,i,má,ng,mià,n,luòfú,wè,i,jù,jīng背,邙,面,洛浮,渭,据,泾gōng,dià,n,pá,n,yùló,u,guà,n,fēi,jīng宫,殿,盘,郁楼,观,飞,惊tú,xiě,qí,n,shò,uhuà,cǎi,xiān,lí,ng图,写,禽,兽画,彩,仙,灵bǐng,shè,pá,ng,qǐjiǎ,zhà,ng,duì,yí,ng丙,舍,旁,启甲,帐,对,楹sì,yá,n,shè,xígǔ,sè,chuī,shēng肆,筵,设,席鼓,瑟,吹,笙shēng,jiē,nà,bìbià,n,zhuà,n,yí,xīng升,阶,纳,陛弁,转,疑,星yò,u,tōng,guǎng,nè,izuǒ,dá,ché,ng,mí,ng右,通,广,内左,达,承,明jì,jí,fé,n,diǎnyì,jù,qú,n,yīng既,集,坟,典亦,聚,群,英dù,gǎo,zhōng,lìqī,shū,bì,jīng杜,稿,钟,隶漆,书,壁,经fǔ,luó,jià,ng,xià,nglù,xiá,huá,i,qīng府,罗,将,相路,侠,槐,卿hù,fēng,bā,xià,njiā,jǐ,qiān,bīng户,封,八,县家,给,千,兵gāo,guān,pé,i,niǎnqū,gǔ,zhè,n,yīng高,冠,陪,辇驱,毂,振,缨shì,lù,chǐ,fùchē,jià,fé,i,qīng世,禄,侈,富车,驾,肥,轻cè,gōng,mà,o,shílè,bēi,kè,mí,ng策,功,茂,实勒,碑,刻,铭pá,n,xī,yī,yǐnzuǒ,shí,ā,hé,ng磻,溪,伊,尹佐,时,阿,衡yǎn,zhá,i,qū,fùwēi,dà,n,shú,yí,ng奄,宅,曲,阜微,旦,孰,营huá,n,gōng,kuāng,héjì,ruò,fú,qīng桓,公,匡,合济,弱,扶,倾qǐ,huí,hà,n,huìyuè,gǎn,wǔ,dīng绮,回,汉,惠说,感,武,丁jù,n,yì,mì,wùduō,shì,shí,ní,ng俊,乂,密,勿多,士,寔,宁jì,n,chǔ,gēng,bàzhà,o,wè,i,kù,n,hé,ng晋,楚,更,霸赵,魏,困,横jiǎ,tú,miè,guójià,n,tǔ,huì,mé,ng假,途,灭,虢践,土,会,盟hé,zūn,yuē,fǎhá,n,bì,fá,n,xí,ng何,遵,约,法韩,弊,烦,刑qǐ,jiǎn,pō,mùyò,ng,jūn,zuì,jīng起,翦,颇,牧用,军,最,精xuān,wēi,shā,mòchí,yù,dān,qīng宣,威,沙,漠驰,誉,丹,青jiǔ,zhōu,yǔ,jìbǎi,jù,n,qí,n,bì,ng九,州,禹,迹百,郡,秦,并yuè,zōng,tà,i,dà,ishà,n,zhǔ,yú,n,tí,ng岳,宗,泰,岱禅,主,云,亭yà,n,mé,n,zǐ,sà,ijī,tiá,n,chì,ché,ng雁,门,紫,塞鸡,田,赤,城kūn,chí,jié,shíjù,yě,dò,ng,tí,ng昆,池,碣,石钜,野,洞,庭kuà,ng,yuǎn,miá,n,miǎoyá,n,xiù,yǎo,mí,ng旷,远,绵,邈岩,岫,杳,冥zhì,běn,yú,nó,ngwù,zī,jià,sè治,本,于,农务,兹,稼,穑chù,zǎi,ná,n,mǔwǒ,yì,shǔ,jì俶,载,南,亩我,艺,黍,稷shuì,shú,gò,ng,xīnquà,n,shǎng,chù,zhì税,熟,贡,新劝,赏,黜,陟mè,ng,kē,dūn,sùshǐ,yú,bǐng,zhí孟,轲,敦,素史,鱼,秉,直shù,jī,zhōng,yōnglá,o,qiān,jǐn,chì庶,几,中,庸劳,谦,谨,敕lí,ng,yīn,chá,lǐjià,n,mà,o,bià,n,sè聆,音,察,理鉴,貌,辨,色yí,jué,jiā,yó,umiǎn,qí,zhīzhí贻,厥,嘉,猷勉,其,祗,植xǐng,gōng,jī,jièchǒng,zēng,kà,ng,jí省,躬,讥,诫宠,增,抗,极dà,i,rǔ,jì,n,chǐlí,n,gāo,xì,ng,jí殆,辱,近,耻林,皋,幸,即liǎng,shū,jià,n,jījiě,zǔ,shuí,bī两,疏,见,机解,组,谁,逼suǒ,jū,xiá,n,chùché,n,mò,jì,liá,o索,居,闲,处沉,默,寂,寥qiú,gǔ,xú,n,lù,nsà,n,lǜ,xiāo,yá,o求,古,寻,论散,虑,逍,遥xīn,zò,u,lè,i,qiǎnqī,xiè,huān,zhāo欣,奏,累,遣戚,谢,欢,招qú,hé,de,lìyuá,n,mǎng,chōu,tiá,o渠,荷,的,历园,莽,抽,条pí,pá,wǎn,cuìwú,tó,ng,zǎo,diāo枇,杷,晚,翠梧,桐,早,凋ché,n,gēn,wěi,yìluò,yè,piāo,yá,o陈,根,委,翳落,叶,飘,摇yó,u,kūn,dú,yù,nlí,ng,mó,jià,ng,xiāo游,鹍,独,运凌,摩,绛,霄dān,dú,wá,n,shìyù,mù,ná,ng,xiāng耽,读,玩,市寓,目,囊,箱yì,yó,u,yōu,wè,izhǔ,ěr,yuá,n,qiá,ng易,輶,攸,畏属,耳,垣,墙jù,shà,n,cān,fà,nshì,kǒu,chōng,chá,ng具,膳,餐,饭适,口,充,肠bǎo,yù,pēng,zǎijī,yà,n,zāo,kāng饱,饫,烹,宰饥,厌,糟,糠qīn,qī,gù,jiùlǎo,shà,o,yì,liá,ng亲,戚,故,旧老,少,异,粮qiè,yù,jì,fǎngshì,jīn,wé,i,fá,ng妾,御,绩,纺侍,巾,帷,房wá,n,shà,n,yuá,n,xiéyí,n,zhú,wěi,huá,ng纨,扇,圆,洁银,烛,炜,煌zhò,u,miá,n,xī,mè,ilá,n,sǔn,xià,ng,chuá,ng昼,眠,夕,寐蓝,笋,象,床xiá,n,gē,jiǔ,yà,njiē,bēi,jǔ,shāng弦,歌,酒,宴接,杯,举,觞jiǎo,shǒu,dù,n,zúyuè,yù,qiě,kāng矫,手,顿,足悦,豫,且,康dí,hò,u,sì,xùjì,sì,zhēng,chá,ng嫡,后,嗣,续祭,祀,蒸,尝qǐ,sǎng,zà,i,bà,isǒng,jù,kǒng,huá,ng稽,颡,再,拜悚,惧,恐,惶jiān,dié,jiǎn,yà,ogù,dá,shěn,xiá,ng笺,牒,简,要顾,答,审,详há,i,gò,u,xiǎng,yùzhí,rè,yuà,n,liá,ng骸,垢,想,浴执,热,愿,凉lǘ,luó,dú,tèhà,i,yuè,chāo,xiāng驴,骡,犊,特骇,跃,超,骧zhū,zhǎn,zé,i,dà,obǔ,huò,pà,n,wá,ng诛,斩,贼,盗捕,获,叛,亡bù,shè,liá,o,wá,njī,qí,n,ruǎn,xià,o布,射,辽,丸嵇,琴,阮,啸tiá,n,bǐ,lú,n,zhǐjūn,qiǎo,ré,n,dià,o恬,笔,伦,纸钧,巧,任,钓shì,fēn,lì,súbì,ng,jiē,jiā,mià,o释,纷,利,俗竝,皆,佳,妙má,o,shī,shū,zīgōng,pí,n,yá,n,xià,o毛,施,淑,姿工,颦,妍,笑niá,n,shǐ,měi,cuīxī,huī,lǎng,yà,o年,矢,每,催曦,晖,朗,曜xuá,n,jī,xuá,n,wòhuì,pò,huá,n,zhà,o璇,玑,悬,斡晦,魄,环,照zhǐ,xīn,xiū,hùyǒng,suí,jí,shà,o指,薪,修,祜永,绥,吉,劭jǔ,bù,yǐn,lǐngfǔ,yǎng,lá,ng,mià,o矩,步,引,领俯,仰,廊,庙shù,dà,i,jīn,zhuāngpá,i,huá,i,zhān,tià,o束,带,矜,庄徘,徊,瞻,眺gū,lò,u,guǎ,wé,nyú,mé,ng,děng,qià,o孤,陋,寡,闻愚,蒙,等,诮wè,i,yǔ,zhù,zhěyān,zāi,hū,yě谓,语,助,者焉,哉,乎,也。

5、《千字文》原文和今译

《千字文》原文梁员外散骑侍郎周兴嗣次韵天地玄黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张寒来暑往秋收冬藏闰馀成岁律吕调阳云腾致雨露结为霜金生丽水玉出昆冈剑号巨阙珠称夜光果珍李柰菜重芥姜海咸河淡鳞潜羽翔龙师火帝鸟官人皇始制文字乃服衣裳推位让国有虞陶唐吊民伐罪周发殷汤坐朝问道垂拱平章爱育黎首臣伏戎羌遐迩一体率宾归王鸣凤在竹白驹食场化被草木赖及万方盖此身发四大五常恭惟鞠养岂敢毁伤女慕贞洁男效才良知过必改得能莫忘罔谈彼短靡恃己长信使可覆器欲难量墨悲丝染诗赞羔羊景行维贤克念作圣德建名立形端表正空谷传声虚堂习听祸因恶积福缘善庆尺璧非宝寸阴是竞资父事君曰严与敬孝当竭力忠则尽命临深履薄夙兴温凊似兰斯馨如松之盛川流不息渊澄取映容止若思言辞安定笃初诚美慎终宜令荣业所基籍甚无竟学优登仕摄职从政存以甘棠去而益咏乐殊贵贱礼别尊卑上和下睦夫唱妇随外受傅训入奉母仪诸姑伯叔犹子比儿孔怀兄弟同气连枝交友投分切磨箴规仁慈隐恻造次弗离节义廉退颠沛匪亏性静情逸心动神疲守真志满逐物意移坚持雅操好爵自縻都邑华夏东西二京背邙面洛浮渭据泾宫殿盘郁楼观飞惊图写禽兽画彩仙灵丙舍傍启甲帐对楹肆筵设席鼓瑟吹笙升阶纳陛弁转疑星右通广内左达承明既集坟典亦聚群英杜稿钟隶漆书壁经府罗将相路侠槐卿户封八县家给千兵高冠陪辇驱毂振缨世禄侈富车驾肥轻策功茂实勒碑刻铭磻溪伊尹佐时阿衡奄宅曲阜微旦孰营桓公匡合济弱扶倾绮回汉惠说感武丁俊乂密勿多士寔宁晋楚更霸赵魏困横假途灭虢践土会盟何遵约法韩弊烦刑起翦颇牧用军最精宣威沙漠驰誉丹青九州禹迹百郡秦并岳宗泰岱禅主云亭雁门紫塞鸡田赤城昆池碣石钜野洞庭旷远绵邈岩岫杳冥治本于农务资稼穑俶载南亩我艺黍稷税熟贡新劝赏黜陟孟轲敦素史鱼秉直庶几中庸劳谦谨敕聆音察理鉴貌辨色贻厥嘉猷勉其祗植省躬讥诫宠增抗极殆辱近耻林皋幸即两疏见机解组谁逼索居闲处沉默寂寥求古寻论散虑逍遥欣奏累遣戚谢欢招渠荷的历园莽抽条枇杷晚翠梧桐蚤凋陈根委翳落叶飘摇游鹍独运凌摩绛霄耽读玩市寓目囊箱易輶攸畏属耳垣墙具膳餐饭适口充肠饱饫烹宰饥厌糟糠亲戚故旧老少异粮妾御绩纺侍巾帷房纨扇圆絜银烛炜煌昼眠夕寐蓝笋象床弦歌酒宴接杯举觞矫手顿足悦豫且康嫡后嗣续祭祀烝尝稽颡再拜悚惧恐惶笺牒简要顾答审详骸垢想浴执热愿凉驴骡犊特骇跃超骧诛斩贼盗捕获叛亡布射僚丸嵇琴阮啸恬笔伦纸钧巧任钓释纷利俗竝皆佳妙毛施淑姿工颦妍笑年矢每催曦晖朗曜璇玑悬斡晦魄环照指薪修祜永绥吉劭矩步引领俯仰廊庙束带矜庄徘徊瞻眺孤陋寡闻愚蒙等诮谓语助者焉哉乎也编辑本段《千字文》注解天地玄黄宇宙洪荒:玄,天之色也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边。日月盈昃辰宿列张:太阳有正有斜,月亮有圆有缺;星辰布满在无边的太空中。昃:读音zè,意为太阳偏西。

寒来暑往秋收冬藏:寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。闰余成岁律吕调阳:积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。云腾致雨露变为霜:云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。

金生丽水玉出昆冈:金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。剑号巨阙珠称夜光:最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。果珍李柰菜重芥姜:果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。柰:读音nài,苹果的一种海咸河淡鳞潜羽翔:海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。

龙师火帝鸟官人皇:龙师、火帝、鸟官、人皇:这都是上古时代的帝皇官员。始制文字乃服衣裳:有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。推位让国有虞陶唐:唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。吊民伐罪周发殷汤:安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。

坐朝问道垂拱平章:贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。爱育黎首臣伏戎羌:他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。遐迩一体率宾归王:远远近近都统一在一起,全都心甘情愿归服贤君。鸣凤在树白驹食场:凤凰在树林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。

白驹食场:人才为国家所用,语出《诗经小雅》春被草木赖及万方:贤君的教化像春天一样覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。盖此身发四大五常:人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。恭惟鞠养岂敢毁伤:恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。女慕贞洁男效循良:女子要思慕学习那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。

知过必改得能莫忘:知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。罔谈彼短靡矜己长:不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。信使可复器欲难量:诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。墨悲丝染诗赞羔羊:喻君子之洁高,墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中有「羔羊」篇传扬。

景行维贤克念作圣:高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。德建名立形端表正:养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。空谷传声虚堂习听:空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。祸因恶积福缘善庆:祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

尺璧非宝寸阴是竞:一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。资父事君曰严与敬:供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。孝当竭力忠则尽命:对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。临深履薄夙兴温凊:要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。

凊:读音:qìng,凉。似兰斯馨如松之盛:能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。川流不息渊澄取映:还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

容止若思言辞安定:仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。笃初诚美慎终宜令:无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。荣业所基籍甚无竟:有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。

学优登仕摄职从政:学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。存以甘棠去而益咏:召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。乐殊贵贱礼别尊卑:选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。上和下睦夫唱妇随:长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。

外受傅训入奉母仪:在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。诸姑伯叔犹子比儿:对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。孔怀兄弟同气连枝:兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。

交友投分切磨箴规:结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。仁慈隐恻造次弗离:仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能抛离。节义廉退颠沛匪亏:气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。性静情逸心动神疲:品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。

守真志满逐物意移:保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。坚持雅操好爵自縻:坚持高雅情操,名望奢求只会使人受困物欲。縻:读音mí,【名】牛缰线,【动】束缚,拘束。

都邑华夏东西二京:古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。背邙面洛浮渭据泾:东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。邙:读音máng,山名,在中国河南省。宫殿盘郁楼观飞惊:宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,宏伟惊人。

图写禽兽画彩仙灵:宫殿上绘着各种飞禽走兽,描画出五彩的天仙神灵。丙舍傍启甲帐对楹:正殿两边的配殿从两面排开,豪华的账幕对着高高的楹柱。肆筵设席鼓瑟吹笙:宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。升阶纳陛弁转疑星:登上台阶进入殿堂的文武百官,官帽簇拥,像满天的星星一样多。

弁:读音biàn,古代的一种帽子;旧时称低级武官。右通广内左达承明:右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。既集坟典亦聚群英:这里收藏了很多的典籍名著,也集合了成群的文武英才。杜稿钟隶漆书壁经:书殿中有杜度的草书、钟繇的隶书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

府罗将相路侠槐卿:宫廷内将相依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。户封八县家给千兵:他们每户有八县之广的封地,配备成千以上的士兵。高冠陪辇驱毂振缨:他们戴着高高的官帽,陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。

毂:读音gǔ,车轮中心,有洞可以插轴的部分,借指车轮或车。世禄侈富车驾肥轻:他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。策功茂实勒碑刻铭:朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。

磻溪伊尹佐时阿衡:周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。磻:读音pán,磻溪水名,在中国陕西省宝鸡市东南奄宅曲阜微旦孰营:周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?桓公匡合济弱扶倾:齐桓公九次会合诸侯,出兵援助势单力薄和面临危亡的诸侯小国。绮回汉惠说感武丁:汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。

俊乂密勿多士寔宁:能人治政勤勉努力,全靠许多这样的贤士,国家才富强安宁。乂:读音yì,贤才;治理,安定;割。寔:读音shí,【代】通“是”。

此,这样。晋楚更霸赵魏困横:晋、楚两国在齐之后称霸,赵、魏两国因连横而受困于秦。假途灭虢践土会盟:晋献公向虞国借路去消灭虢国;晋文公在践土与诸侯会盟,推为盟主。虢:读音guó。

.何遵约法韩弊烦刑:萧何遵循简约刑法的精神制订九律,韩非却受困于自己所主张的严酷刑法。起翦颇牧用军最精:秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,带兵打仗最为高明。宣威沙漠驰誉丹青:他们的声威远传到沙漠边地,美誉和画像一起流芳后代。九州禹迹百郡秦并:九州处处有留有大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。

岳宗泰岱禅主云亭:五岳中人们最尊崇东岳泰山,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。雁门紫塞鸡田赤城:名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。昆池碣石钜野洞庭:赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭。旷远绵邈岩岫杳冥:江河源远流长,湖海宽广无边。

名山奇谷幽深秀丽,气象万千。治本于农务兹稼穑:治国的根本在发展农业,务必做好播种收获这些农活。俶载南亩我艺黍稷:一年的农活该开始干起来了,我种上小米,又种上高粱。俶:读音chù,开始。

税熟贡新劝赏黜陟:收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,官府应按农户的贡献大小给予奖励或处罚。孟轲敦素史鱼秉直:孟轲夫子崇尚纯洁,史官子鱼秉性刚直。庶几中庸劳谦谨敕:做人要尽可能不偏不倚,勤奋、谦逊、谨慎,懂得规劝告诫自己。聆音察理鉴貌辨色:听别人说话,要仔细审察是否合理;看别人品貌,分辨神色。

贻厥嘉猷勉其祗植:要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。猷:读音yóu,谋算。祗:读音zhī,敬,恭敬。省躬讥诫宠增抗极:时时躬身自省不戒讥讽劝告;备受恩宠不要得意忘形,以致触抗权尊。

殆辱近耻林皋幸即:预知有危险耻辱的事快要发生,还不如归隐山林为好。皋:读gāo水边的高地或江岸。两疏见机解组谁逼:疏广和疏受是预见危患的苗头才告老还乡,哪里有谁逼他们除下官印?索居闲处沉默寂寥:离群独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。求古寻论散虑逍遥:想想古人的话,翻翻古人的书,散消忧虑,乐得逍遥舒服。

欣奏累遣戚谢欢招:轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。渠荷的历园莽抽条:池里的荷花开得光润鲜艳,园中的草木抽出条条嫩枝。枇杷晚翠梧桐蚤凋:枇杷到了岁晚还是苍翠欲滴,梧桐刚刚交秋就早早地凋谢了。

陈根委翳落叶飘摇:陈根老树枯倒伏,落叶在秋风里四处飘荡。游鵾独运凌摩绛霄:寒秋之中,鲲鹏独自高飞,直冲布满彩霞的云霄。耽读玩市寓目囊箱:汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,入得眼中的都是书袋和书箱。易輶攸畏属耳垣墙:说话最怕旁若无人,毫无禁忌;要留心隔着墙壁有人在贴耳偷听。

輶:读音yóu,古代一种轻便的车。具膳餐饭适口充肠:安排一日三餐的膳食,要口味适宜,恰能充饥。饱饫烹宰饥厌糟糠:经济宽裕的自然是大鱼大肉,贫穷挨饿的则满足于粗菜淡饭。

饫:读音yù,饱食;古代家庭私宴的名称。亲戚故旧老少异粮:亲属、朋友会面要盛情款待,根据老少不同来分配食物。妾御绩纺侍巾帷房:小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。

纨扇圆絜银烛炜煌:绢制的团扇像满月一样又白又圆,银色的烛台上烛火辉煌。絜:读音jié,古同“洁”,干净。昼眠夕寐蓝笋象床:白日小憩,日落就寝,睡在青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻上。

弦歌酒宴接杯举觞:奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。矫手顿足悦豫且康:情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。嫡后嗣续祭祀烝尝:子孙继承了祖先的基业,一年四季的祭祀大礼不能疏忘。烝:读zhēng古代特指冬天的祭祀。

稽颡再拜悚惧恐惶:跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。颡:读sǎng,额,脑门儿。笺牒简要顾答审详:给别人写信要简明扼要,回答别人问题要详细周全。

骸垢想浴执热愿凉:身上有了污垢,就想洗澡,好比手上拿着烫的东西就希望有风把它吹凉。驴骡犊特骇跃超骧:家里有了灾祸,连牲畜都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。诛斩贼盗捕获叛亡:对抢劫、偷窃、反叛、逃亡的人要严厉惩罚,该抓的抓,该杀的杀。

布射僚丸嵇琴阮啸:吕布擅长射箭,宜僚有弄丸的绝活,嵇康善于弹琴,阮籍能撮口长啸。恬笔伦纸钧巧任钓:蒙恬造出毛笔,蔡伦发明造纸,马钧巧制水车,任公子垂钓大鱼。释纷利俗竝皆佳妙:他们的技艺有的解人纠纷,有的方便群众,都高明巧妙,为人称道。

竝:读音bìng,同“并“。毛施淑姿工颦妍笑:毛嫱、西施年轻美貌,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。年矢每催曦晖朗曜:可惜青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。

曜:读音yào,照耀;明亮。璇玑悬斡晦魄环照:高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。斡:读音wò。

指薪修祜永绥吉劭:行善积德才能像薪尽火传那样精神长存,子孙安康全靠你留下吉祥的忠告。祜:读音hù。矩步引领俯仰廊庙:如此心地坦然,方可以昂头迈步,应付朝廷委以的重任。

束带矜庄徘徊瞻眺:如此无愧人生,尽可以整束衣冠,庄重从容地高瞻远望。孤陋寡闻愚蒙等诮:这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚昧无知的人一样空活一世,让人耻笑。谓语助者焉哉乎也:编完「千字文」,“焉、哉、乎、也”是几个常用语气助词。

原创文章,作者:大哥,如若转载,请注明出处:http://sfa8.cn/27236.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:1443873830@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息