1. 首页
  2. 书法百科

《千字文》全文(千字文全文下载)_1603人推荐

1、千字文全文及解释

《千字文》原文及注音天地玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng)。日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng)。寒来暑往(hánláishǔwǎng),秋收冬藏(qiūshōudōngcáng)。

闰余成岁(rùnyúchéngsuì),律吕调阳(lǜlǚtiáoyáng)。云腾致雨(yúnténgzhìyǔ),露结为霜(lùjiéwéishuāng)。金生丽水(jīnshēnglíshuǐ),玉出昆冈(yùchūkūngāng)。剑号巨阙(jiànhàojùquē),珠称夜光(zhūchēngyèguāng)。

果珍李柰(guǒzhēnlǐnài),菜重芥姜(càizhòngjièjiāng)。海咸河淡(hǎixiánhédàn),鳞潜羽翔(línqiányǔxiáng)。龙师火帝(lóngshīhuǒdì),鸟官人皇(niǎoguānrénhuáng)。始制文字(shǐzhìwénzì),乃服衣裳(nǎifúyīcháng)。

推位让国(tuīwèiràngguó),有虞陶唐(yǒuyútáotáng)。吊民伐罪(diàomínfázuì),周发殷汤(zhōufāyīntāng)。坐朝问道(zuòcháowèndào),垂拱平章(chuígǒngpíngzhāng)。爱育黎首(àiyùlíshǒu),臣伏戎羌(chénfúróngqiāng)。

遐迩一体(xiáěryītǐ),率宾归王(shuàibīnguīwáng)。鸣凤在竹(míngfèngzàizhú),白驹食场(báijūshícháng)。化被草木(huàbèicǎomù),赖及万方(làijíwànfāng)。盖此身发(gàicǐshēnfà),四大五常(sìdàwǔcháng)。

恭惟鞠养(gōngwéijūyǎng),岂敢毁伤(qǐgǎnhuǐshāng)。女慕贞洁(nǚmùzhēnjié),男效才良(nánxiàocáiliáng)。知过必改(zhīguòbìgǎi),得能莫忘(dénéngmòwàng)。罔谈彼短(wǎngtánbǐduǎn),靡恃己长(mǐshìjǐcháng)。

信使可覆(xìnshǐkěfù),器欲难量(qìyùnánliáng)。墨悲丝染(mòbēisīrǎn),诗赞羔羊(shīzàngāoyáng)。景行维贤(jǐngxíngwéixián),克念作圣(kèniànzuòshèng)。

德建名立(déjiànmínglì),形端表正(xíngduānbiǎozhèng)。空谷传声(kōnggǔchuánshēng),虚堂习听(xūtángxítīng)。祸因恶积(huòyīnèjī),福缘善庆(fúyuánshànqìng)。尺璧非宝(chǐbìfēibǎo),寸阴是竞(cùnyīnshìjìng)。

资父事君(zīfùshìjūn),曰严与敬(yuēyányǔjìng)。孝当竭力(xiàodāngjiélì),忠则尽命(zhōngzéjìnmìng)。临深履薄(línshēnlǚbó),夙兴温凊(sùxīngwēnqìng)。

似兰斯馨(sìlánsīxīn),如松之盛(rúsōngzhīshèng)。川流不息(chuānliúbùxī),渊澄取映(yuānchéngqǔyìng)。容止若思(róngzhǐruòsī),言辞安定(yáncíāndìng)。

笃初诚美(dǔchūchéngměi),慎终宜令(shènzhōngyílìng)。荣业所基(róngyèsuǒjī),籍甚无竟(jíshènwújìng)。学优登仕(xuéyōudēngshì),摄职从政(shèzhícóngzhèng)。存以甘棠(cúnyǐgāntáng),去而益咏(qùéryìyǒng)。

乐殊贵贱(yuèshūguìjiàn),礼别尊卑(lǐbiézūnbēi)。上和下睦(shànghéxiàmù),夫唱妇随(fūchàngfùsuí)。外受傅训(wàishòufùxùn),入奉母仪(rùfèngmǔyí)。

诸姑伯叔(zhūgūbóshū),犹子比儿(yóuzǐbǐér)。孔怀兄弟(kǒnghuáixiōngdì),同气连枝(tóngqìliánzhī)。交友投分(jiāoyǒutóufèn),切磨箴规(qiēmózhēnguī)。仁慈隐恻(réncíyǐncè),造次弗离(zàocìfúlí)。

节义廉退(jiéyìliántuì),颠沛匪亏(diānpèifěikuī)。性静情逸(xìngjìngqíngyì),心动神疲(xīndòngshénpí)。守真志满(shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移(zhúwùyìyí)。坚持雅操(jiānchíyǎcāo),好爵自縻(hǎojuézìmí)。

都邑华夏(dūyìhuáxià),东西二京(dōngxīèrjīng)。背邙面洛(bèimángmiànluò),浮渭据泾(fúwèijùjīng)。宫殿盘郁(gōngdiànpányù),楼观飞惊(lóuguànfēijīng)。图写禽兽(túxiěqínshòu),画彩仙灵(huàcǎixiānlíng)。

丙舍旁启(bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹(jiǎzhàngduìyíng)。肆筵设席(sìyánshèxí),鼓瑟吹笙(gǔsèchuīshēng)。升阶纳陛(shēngjiēnàbì),弁转疑星(biànzhuànyíxīng)。右通广内(yòutōngguǎngnèi),左达承明(zuǒdáchéngmíng)。

既集坟典(jìjíféndiǎn),亦聚群英(yìjùqúnyīng)。杜稿钟隶(dùgǎozhōnglì),漆书壁经(qīshūbìjīng)。府罗将相(fǔluójiàngxiàng),路侠槐卿(lùjiāhuáiqīng)。户封八县(hùfēngbāxiàn),家给千兵(jiājǐqiānbīng)。

高冠陪辇(gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨(qūgǔzhènyīng)。世禄侈富(shìlùchǐfù),车驾肥轻(chējiàféiqīng)。策功茂实(cègōngmàoshí),勒碑刻铭(lèbēikèmíng)。

磻溪伊尹(pánxīyīyǐn),佐时阿衡(zuǒshíāhéng)。奄宅曲阜(yǎnzháiqūfù),微旦孰营(wēidànshúyíng)。桓公匡合(huángōngkuānghé),济弱扶倾(jìruòfúqīng)。

绮回汉惠(qǐhuíhànhuì),说感武丁(yuègǎnwǔdīng)。俊乂密勿(jùnyìmìwù),多士寔宁(duōshìshíníng)。晋楚更霸(jìnchǔgēngbà),赵魏困横(zhàowèikùnhéng)。

假途灭虢(jiǎtúmièguó),践土会盟(jiàntǔhuìméng)。何遵约法(hézūnyuēfǎ),韩弊烦刑(hánbìfánxíng)。起翦颇牧(qǐjiǎnpōmù),用军最精(yòngjūnzuìjīng)。

宣威沙漠(xuānwēishāmò),驰誉丹青(chíyùdānqīng)。九州禹迹(jiǔzhōuyǔjì),百郡秦并(bǎijùnqínbìng)。岳宗泰岱(yuèzōngtàidài),禅主云亭(shànzhǔyúntíng)。雁门紫塞(yànménzǐsài),鸡田赤诚(jītiánchìchéng)。

昆池碣石(kūnchíjiéshí),钜野洞庭(jùyědòngtíng)。旷远绵邈(kuàngyuǎnmiánmiǎo),岩岫杳冥(yánxiùyǎomíng)。治本于农(zhìběnyúnóng),务兹稼穑(wùzījiàsè)。俶载南亩(chùzǎinánmǔ),我艺黍稷(wǒyìshǔjì)。

税熟贡新(shuìshúgòngxīn),劝赏黜陟(quànshǎngchùzhì)。孟轲敦素(mèngkēdūnsù),史鱼秉直(shǐyúbǐngzhí)。庶几中庸(shùjīzhōngyōng),劳谦谨敕(láoqiānjǐnchì)。

聆音察理(língyīnchálǐ),鉴貌辨色(jiànmàobiànsè)。贻厥嘉猷(yíjuéjiāyóu),勉其祗植(miǎnqízhīzhí)。省躬讥诫(xǐnggōngjījiè),宠增抗极(chǒngzēngkàngjí)。

殆辱近耻(dàirǔjìnchǐ),林皋幸即(língāoxìngjí)。两疏见机(liǎngshūjiànjī),解组谁逼(jiězǔshuíbī)。索居闲处(suǒjūxiánchù),沉默寂寥(chénmòjìliáo)。求古寻论(qiúgǔxúnlùn),散虑逍遥(sànlǜxiāoyáo)。

欣奏累遣(xīnzòulèiqiǎn),戚谢欢招(qīxièhuānzhāo)。渠荷的历(qúhédelì),园莽抽条(yuánmǎngchōutiáo)。枇杷晚翠(pípáwǎncuì),梧桐蚤凋(wútóngzǎodiāo)。

陈根委翳(chéngēnwěiyì),落叶飘摇(luòyèpiāoyáo)。游鹍独运(yóukūndúyùn),凌摩绛霄(língmójiàngxiāo)。耽读玩市(dāndúwánshì),寓目囊箱(yùmùnángxiāng)。易輶攸畏(yìyóuyōuwèi),属耳垣墙(shǔěryuánqiáng)。

具膳餐饭(jùshàncānfàn),适口充肠(shìkǒuchōngcháng)。饱饫烹宰(bǎoyùpēngzǎi),饥厌糟糠(jīyànzāokāng)。亲戚故旧(qīnqīgùjiù),老少异粮(lǎoshàoyìliáng)。

妾御绩纺(qièyùjìfǎng),侍巾帷房(shìjīnwéifáng)。纨扇圆絜(wánshànyuánxié),银烛炜煌(yínzhúwěihuáng)。昼眠夕寐(zhòumiánxīmèi),蓝笋象床(lánsǔnxiàngchuáng)。

弦歌酒宴(xiángējiǔyàn),接杯举觞(jiēbēijǔshāng)。矫手顿足(jiǎoshǒudùnzú),悦豫且康(yuèyùqiěkāng)。嫡后嗣续(díhòusìxù),祭祀烝尝(jìsìzhēngcháng)。稽颡再拜(qǐsǎngzàibài),悚惧恐惶(sǒngjùkǒnghuáng)。

笺牒简要(jiāndiéjiǎnyào),顾答审详(gùdáshěnxiáng)。骸垢想浴(háigòuxiǎngyù),执热愿凉(zhírèyuànliáng)。驴骡犊特(lǘluódútè),骇跃超骧(hàiyuèchāoxiāng)。诛斩贼盗(zhūzhǎnzéidào),捕获叛亡(bǔhuòpànwáng)。

布射僚丸(bùshèliáowán),嵇琴阮啸(jīqínruǎnxiào)。恬笔伦纸(tiánbǐlúnzhǐ),钧巧任钓(jūnqiǎoréndiào)。释纷利俗(shìfēnlìsú),并皆佳妙(bìngjiējiāmiào)。

毛施淑姿(máoshīshūzī),工颦妍笑(gōngpínyánxiào)。年矢每催(niánshǐměicuī),曦晖朗曜(xīhuīlǎngyào)。璿玑悬斡(xuánjīxuánwò),晦魄环照(huìpòhuánzhào)。指薪修祜(zhǐxīnxiūhù),永绥吉劭(yǒngsuíjíshào)。

矩步引领(jǔbùyǐnlǐng),俯仰廊庙(fǔyǎnglángmiào)。束带矜庄(shùdàijīnzhuāng),徘徊瞻眺(páihuáizhāntiào)。孤陋寡闻(gūlòuguǎwén),愚蒙等诮(yúméngděngqiào)。谓语助者(wèiyǔzhùzhě),焉哉乎也(yānzāihūyě)。

还有给我你邮箱我发包括翻译。

《千字文》全文(千字文全文下载)_1603人推荐

2、千字文全文带拼音

作品原文千字文天地玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng)。日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng)。寒来暑往(hánláishǔwǎng),秋收冬藏(qiūshōudōngcáng)。闰余成岁(rùnyúchéngsuì),律吕调阳(lǜlǚtiáoyáng)。

云腾致雨(yúnténgzhìyǔ),露结为霜(lùjiéwéishuāng)。金生丽水(jīnshēnglìshuǐ),玉出昆冈(yùchūkūngāng)。剑号巨阙(jiànhàojùquè),珠称夜光(zhūchēngyèguāng)。果珍李柰(guǒzhēnlǐnài),菜重芥姜(càizhòngjièjiāng)。

海咸河淡(hǎixiánhédàn),鳞潜羽翔(línqiányǔxiáng)。龙师火帝(lóngshīhuǒdì),鸟官人皇(niǎoguānrénhuáng)。始制文字(shǐzhìwénzì),乃服衣裳(nǎifúyīcháng)。

推位让国(tuīwèiràngguó),有虞陶唐(yǒuyútáotáng)。吊民伐罪(diàomínfázuì),周发殷汤(zhōufāyīntāng)。坐朝问道(zuòcháowèndào),垂拱平章(chuígǒngpíngzhāng)。

爱育黎首(àiyùlíshǒu),臣伏戎羌(chénfúróngqiāng)。遐迩一体(xiáěryītǐ),率宾归王(shuàibīnguīwáng)。鸣凤在竹(míngfèngzàizhú),白驹食场(báijūshíchǎng)。化被草木(huàbèicǎomù),赖及万方(làijíwànfāng)。

盖此身发(gàicǐshēnfà),四大五常(sìdàwǔcháng)。恭惟鞠养(gōngwéijūyǎng),岂敢毁伤(qǐgǎnhuǐshāng)。女慕贞洁(nǚmùzhēnjié),男效才良(nánxiàocáiliáng)。

知过必改(zhīguòbìgǎi),得能莫忘(dénéngmòwàng)。罔谈彼短(wǎngtánbǐduǎn),靡恃己长(míshìjǐcháng)。信使可覆(xìnshǐkěfù),器欲难量(qìyùnánliáng)。墨悲丝染(mòbēisīrǎn),诗赞羔羊(shīzàngāoyáng)。

景行维贤(jǐngxíngwéixián),克念作圣(kèniànzuòshèng)。德建名立(déjiànmínglì),形端表正(xíngduānbiǎozhèng)。空谷传声(kōnggǔchuánshēng),虚堂习听(xūtángxítīng)。祸因恶积(huòyīnèjí),福缘善庆(fúyuánshànqìng)。

尺璧非宝(chǐbìfēibǎo),寸阴是竞(cùnyīnshìjìng)。资父事君(zīfùshìjūn),曰严与敬(yuēyányǔjìng)。孝当竭力(xiàodāngjiélì),忠则尽命(zhōngzéjìnmìng)。临深履薄(línshēnlǚbáo),夙兴温凊(sùxīngwēnqìng)。

似兰斯馨(sìlánsīxīn),如松之盛(rúsōngzhīshèng)。川流不息(chuānliúbùxī),渊澄取映(yuānchéngqǔyìng)。容止若思(róngzhǐruòsī),言辞安定(yáncíāndìng)。笃初诚美(dǔchūchéngměi),慎终宜令(shènzhōngyìlìng)。

荣业所基(róngyèsuǒjī),籍甚无竟(jíshènwújìng)。学优登仕(xuéyōudēngshì),摄职从政(shèzhǐcóngzhèng)。存以甘棠(cúnyǐgāntáng),去而益咏(qùéryìyǒng)。

乐殊贵贱(yuèshūguìjiàn),礼别尊卑(lǐbiézūnbēi)。上和下睦(shànghéxiàmù),夫唱妇随(fūchàngfùsuí)。外受傅训(wàishòufùxùn),入奉母仪(rùfèngmǔyí)。诸姑伯叔(zhūgūbóshú),犹子比儿(yōuzǐbǐér)。

孔怀兄弟(kǒnghuáixiōngdì),同气连枝(tóngqìliánzhī)。交友投分(jiāoyǒutóufēn),切磨箴规(qiēmózhēnguī)。仁慈隐恻(réncíyǐncè),造次弗离(zàocìfúlí)。节义廉退(jiéyìliántuì),颠沛匪亏(diānpèifěikuī)。

性静情逸(xìngjìngqíngyì),心动神疲(xīndòngshénpí)。守真志满(shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移(zhúwùyìyí)。坚持雅操(jiānchíyǎcāo),好爵自縻(hǎojuézìmí)。都邑华夏(dūyìhuáxià),东西二京(dōngxīèrjīng)。

背邙面洛(bèimángmiànluò),浮渭据泾(fúwèijùjīng)。宫殿盘郁(gōngdiànpányù),楼观飞惊(lóuguànfēijīng)。图写禽兽(túxiěqínshòu),画彩仙灵(huàcǎixiānlíng)。

丙舍旁启(bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹(jiǎzhàngduìyíng)。肆筵设席(sìyánshèxí),鼓瑟吹笙(gǔsèchuīshēng)。升阶纳陛(shēngjiēnàbì),弁转疑星(biànzhuànyíxīng)。

右通广内(yòutōngguǎngnèi),左达承明(zuǒdáchéngmíng)。既集坟典(jìjíféndiǎn),亦聚群英(yìjùqúnyīng)。杜稿钟隶(dùgǎozhōnglì),漆书壁经(qīshūbìjīng)。府罗将相(fǔluójiàngxiàng),路侠槐卿(lùjiāhuáiqīng)。

户封八县(hùfēngbāxiàn),家给千兵(jiājǐqiānbīng)。高冠陪辇(gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨(qūgǔzhènyīng)。世禄侈富(shìlùchǐfù),车驾肥轻(chējiàféiqīng)。

策功茂实(cègōngmàoshí),勒碑刻铭(lèbēikèmíng)。磻溪伊尹(pánxīyīyǐn),佐时阿衡(zuǒshíēhéng)。奄宅曲阜(yǎnzháiqūfù),微旦孰营(wēidànshúyíng)。

桓公匡合(huángōngkuānghé),济弱扶倾(jìruòfúqīng)。绮回汉惠(qǐhuíhànhuì),说感武丁(yuègǎnwǔdīng)。俊乂密勿(jùnyìmìwù),多士实宁(duōshìshíníng)。晋楚更霸(jìnchǔgēngbà),赵魏困横(zhàowèikùnhéng)。

假途灭虢(jiǎtúmièguó),践土会盟(jiàntǔhuìméng)。何遵约法(hézūnyuēfǎ),韩弊烦刑(hánbìfánxíng)。起翦颇牧(qǐjiǎnpōmù),用军最精(yòngjūnzuìjīng)。宣威沙漠(xuānwēishāmò),驰誉丹青(chíyùdānqīng)。

九州禹迹(jiǔzhōuyǔjì),百郡秦并(bǎijùnqínbìng)。岳宗泰岱(yuèzōngtàidài),禅主云亭(shànzhǔyúntíng)。雁门紫塞(yànménzǐsài),鸡田赤城(jītiánchìchéng)。昆池碣石(kūnchíjiéshí),钜野洞庭(jùyědòngtíng)。

旷远绵邈(kuàngyuǎnmiánmiǎo),岩岫杳冥(yánxiùyǎomíng)。治本于农(zhìběnyúnóng),务兹稼穑(wùzījiàsè)。俶载南亩(chùzǎinánmǔ),我艺黍稷(wǒyìshǔjì)。税熟贡新(shuìshúgòngxīn),劝赏黜陟(quànshǎngchùzhì)。

孟轲敦素(mèngkēdūnsù),史鱼秉直(shǐyúbǐngzhí)。庶几中庸(shùjǐzhōngyōng),劳谦谨敕(láoqiānjǐnchì)。聆音察理(língyīnchálǐ),鉴貌辨色(jiànmàobiànsè)。贻厥嘉猷(yíjuéjiāyóu),勉其祗植(miǎnqízhīzhí)。

省躬讥诫(xǐnggōngjījiè),宠增抗极(chǒngzēngkàngjí)。殆辱近耻(dàirǔjìnchǐ),林皋幸即(língāoxìngjí)。两疏见机(liǎngshūjiànjī),解组谁逼(jièzǔshuíbī)。索居闲处(suǒjūxiánchǔ),沉默寂寥(chénmòjìliào)。

求古寻论(qiúgǔxúnlùn),散虑逍遥(sǎnlǜxiāoyáo)。欣奏累遣(xīnzòulèiqiǎn),戚谢欢招(qīxièhuānzhāo)。渠荷的历(qúhédìlì),园莽抽条(yuánmǎngchōutiáo)。

枇杷晚翠(pípáwǎncuì),梧桐蚤凋(wútóngzǎodiāo)。陈根委翳(chéngēnwěiyì),落叶飘摇(luòyèpiāoyáo)。游鹍独运(youkūndúyùn),凌摩绛霄(língmójiàngxiāo)。耽读玩市(dāndúwánshì),寓目囊箱(yùmùnángxiāng)。

易輶攸畏(yìyóuyōuwèi),属耳垣墙(zhǔěryuánqiáng)。具膳餐饭(jùshàncānfàn),适口充肠(shìkǒuchōngcháng)。饱饫烹宰(bǎoyùpēngzǎi),饥厌糟糠(jīyànzāokāng)。

亲戚故旧(qīnqìgùjiù),老少异粮(lǎoshàoyìliáng)。妾御绩纺(qièyùjìfǎng),侍巾帷房(shìjīnwéifáng)。纨扇圆洁(wánshànyuánjié),银烛炜煌(yínzhúwěihuáng)。

昼眠夕寐(zhòumiánxīmèi),蓝笋象床(lánsǔnxiàngchuáng)。弦歌酒宴(xiángējiǔyàn),接杯举觞(jiébēijǔshāng)。矫手顿足(jiǎoshǒudùnzú),悦豫且康(yuèyùqiěkāng)。

嫡后嗣续(díhòusìxù),祭祀烝尝(jìsìzhēngcháng)。稽颡再拜(jīsǎngzàibài),悚惧恐惶(sǒngjùkǒnghuáng)。笺牒简要(jiāndiéjiǎnyào),顾答审详(gùdáshěnxiáng)。骸垢想浴(háigòuxiǎngyù),执热愿凉(zhírèyuànliáng)。

驴骡犊特(lǘluódútè),骇跃超骧(hàiyuèchāoxiāng)。诛斩贼盗(zhūzhǎnzéidào),捕获叛亡(pǔhuòpànwáng)。布射僚丸(bùshèliáowán),嵇琴阮啸(jīqínruǎnxiào)。

恬笔伦纸(tiánbǐlúnzhǐ),钧巧任钓(jūnqiǎoréndiào)。释纷利俗(shìfēnlìsú),并皆佳妙(bìngjiējiāmiào)。毛施淑姿(máoshīshūzī),工颦妍笑(gōngpínyánxiào)。

年矢每催(niánshǐměicuī),曦晖朗曜(xīhuīlǎngyào)。璇玑悬斡(xuánjīxuánwò),晦魄环照(huìpòhuánzhào)。指薪修祜(zhǐxīnxiūhù),永绥吉劭(yǒngsuíjíshào)。矩步引领(jùbùyǐnlǐng),俯仰廊庙(fǔyǎnglángmiào)。

束带矜庄(shùdàijīnzhuāng),徘徊瞻眺(páihuáizhāntiào)。孤陋寡闻(gūlòuguǎwén),愚蒙等诮(yúméngděngqiào)。谓语助者(wèiyǔzhùzhě),焉哉乎也(yānzāihūyě)。

[?《千字文》原文(千字文全文带拼音,共250句,每句4字,总1000字)天地玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng)。日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng)。寒来暑往(hánláishǔwǎng),秋收冬藏(qiūshōudōngcáng)。

闰馀成岁(rùnyúchéngsuì),律吕调阳(lǜlǚtiáoyáng)。云腾致雨(yúnténgzhìyǔ),露结为霜(lùjiéwéishuāng)。金生丽水(jīnshēnglíshuǐ),玉出昆冈(yùchūkūngāng)。剑号巨阙(jiànhàojùquè),珠称夜光(zhūchēngyèguāng)。

果珍李柰(guǒzhēnlǐnài),菜重芥姜(càizhòngjièjiāng)。海咸河淡(hǎixiánhédàn),鳞潜羽翔(línqiányǔxiáng)。龙师火帝(lóngshīhuǒdì),鸟官人皇(niǎoguānrénhuáng)。始制文字(shǐzhìwénzì)乃服衣裳(nǎifúyīshāng)。

推位让国(tuīwèiràngguó),有虞陶唐(yǒuyútáotáng)。吊民伐罪(diàomínfázuì),周发殷汤(zhōufāyīntāng)。坐朝问道(zuòcháowèndào),垂拱平章(chuígǒngpiánzhāng)。爱育黎首(àiyùlíshǒu),臣伏戎羌(chénfúróngqiāng)。

遐迩一体(xiáěryītǐ),率宾归王(shuàibīnguīwáng)。鸣凤在竹(míngfèngzàizhú),白驹食场(báijūshícháng)。化被草木(huàbèicǎomù),赖及万方(làijíwànfāng)。

盖此身发(gàicǐshēnfà),四大五常(sìdàwǔcháng)。恭惟鞠养(gōngwéijūyǎng),岂敢毁伤(qǐgǎnhuǐshāng)。女慕贞洁(nǚmùzhēnjié),男效才良(nánxiàocáiliáng)。

知过必改(zhīguòbìgǎi),得能莫忘(dénéngmòwàng)。罔谈彼短(wǎngtánbǐduǎn),靡恃己长(mǐshìjǐcháng)。信使可覆(xìnshǐkěfù),器欲难量(qìyùnánliáng)。

墨悲丝染(mòbēisīrǎn),诗赞羔羊(shīzàngāoyáng)。景行维贤(jǐngxíngwéixián),克念作圣(kèniànzuòshèng)。德建名立(déjiànmínglì),形端表正(xíngduānbiǎozhèng)。空谷传声(kōnggǔchuánshēng),虚堂习听(xūtángxítīng)。

祸因恶积(huòyīnèjī),福缘善庆(fúyuánshànqìng)。尺璧非宝(chǐbìfēibǎo),寸阴是竞(cùnyīnshìjìng)。资父事君(zīfùshìjūn),曰严与敬(yuēyányǔjìng)。孝当竭力(xiàodāngjiélì),忠则尽命(zhōngzéjìnmìng)。

临深履薄(línshēnlǚbó),夙兴温凊(sùxīngwēnqìng)。似兰斯馨(sìlánsīxīn),如松之盛(rúsōngzhīshèng)。川流不息(chuānliúbùxī),渊澄取映(yuānchéngqǔyìng)。

容止若思(róngzhǐruòsī),言辞安定(yáncíāndìng)。笃初诚美(dǔchūchéngměi),慎终宜令(shènzhōngyílìng)。荣业所基(róngyèsuǒjī),籍甚无竟(jíshènwújìng)。学优登仕(xuéyōudēngshì),摄职从政(shèzhícóngzhèng)。

存以甘棠(cúnyǐgāntáng),去而益咏(qùéryìyǒng)。乐殊贵贱(yuèshūguìjiàn),礼别尊卑(lǐbiézūnbēi)。上和下睦(shànghéxiàmù),夫唱妇随(fūchàngfùsuí)。

外受傅训(wàishòufùxùn),入奉母仪(rùfèngmǔyí)。诸姑伯叔(zhūgūbóshū),犹子比儿(yóuzǐbǐér)。孔怀兄弟(kǒnghuáixiōngdì),同气连枝(tóngqìliánzhī)。交友投分(jiāoyǒutóufèn),切磨箴规(qiēmózhēnguī)。

仁慈隐恻(réncíyǐncè),造次弗离(zàocìfúlí)。节义廉退(jiéyìliántuì),颠沛匪亏(diānpèifēikuī)。性静情逸(xìngjìngqíngyì),心动神疲(xīndòngshénpí)。守真志满(shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移(zhúwùyìyí)。

坚持雅操(jiānchíyǎcāo),好爵自縻(hǎojuézìmí)。都邑华夏(dūyìhuáxià),东西二京(dōngxīèrjīng)。背邙面洛(bèimángmiànluò),浮渭据泾(fúwèijùjīng)。宫殿盘郁(gōngdiànpányù),楼观飞惊(lóuguànfēijīng)。

图写禽兽(túxiěqínshòu),画彩仙灵(huàcǎixiānlíng)。丙舍旁启(bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹(jiǎzhàngduìyíng)。肆筵设席(sìyánshèxí),鼓瑟吹笙(gǔsèchuīshēng)。升阶纳陛(shēngjiēnàbì),弁转疑星(biànzhuànyíxīng)。

右通广内(yòutōngguǎngnèi),左达承明(zuǒdáchéngmíng)。既集坟典(jìjíféndiǎn),亦聚群英(yìjùqúnyīng)。杜稿钟隶(dùgǎozhōnglì),漆书壁经(qīshūbìjīng)。

府罗将相(fǔluójiàngxiàng),路侠槐卿(lùxiáhuáiqīng)。户封八县(hùfēngbāxiàn),家给千兵(jiājǐqiānbīng)。高冠陪辇(gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨(qūgǔzhènyīng)。

世禄侈富(shìlùchǐfù),车驾肥轻(chējiàféiqīng)。策功茂实(cègōngmàoshí),勒碑刻铭(lèbēikèmíng)。磻溪伊尹(pánxīyīyǐn),佐时阿衡(zuǒshíāhéng)。

奄宅曲阜(yǎnzháiqūfù),微旦孰营(wēidànshúyíng)。桓公匡合(huángōngkuānghé),济弱扶倾(jìruòfúqīng)。绮回汉惠(qǐhuíhànhuì),说感武丁(yuègǎnwǔdīng)。俊乂密勿(jùnyìmìwù),多士寔宁(duōshìshíníng)。

晋楚更霸(jìnchǔgēngbà),赵魏困横(zhàowèikùnhéng)。假途灭虢(jiǎtúmièguó),践土会盟(jiàntǔhuìméng)。何遵约法(hézūnyuēfǎ),韩弊烦刑(hánbìfánxíng)。

起翦颇牧(qǐjiǎnpōmù),用军最精(yòngjūnzuìjīng)。宣威沙漠(xuānwēishāmò),驰誉丹青(chíyùdānqīng)。九州禹迹(jiǔzhōuyǔjì),百郡秦并(bǎijùnqínbìng)。岳宗泰岱(yuèzōngtàidài),禅主云亭(shànzhǔyúntíng)。

雁门紫塞(yànménzǐsài),鸡田赤城(jītiánchìchéng)。昆池碣石(kūnchíjiéshí),钜野洞庭(jùyědòngtíng)。旷远绵邈(kuàngyuǎnmiánmiǎo),岩岫杳冥(yánxiùyǎomíng)。治本于农(zhìběnyúnóng),务兹稼穑(wùzījiàsè)。

俶载南亩(chùzǎinánmǔ),我艺黍稷(wǒyìshǔjì)。税熟贡新(shuìshúgòngxīn),劝赏黜陟(quànshǎngchùzhì)。孟轲敦素(mèngkēdūnsù),史鱼秉直(shǐyúbǐngzhí)。庶几中庸(shùjīzhōngyōng),劳谦谨敕(láoqiānjǐnchì)。

聆音察理(língyīnchálǐ),鉴貌辨色(jiànmàobiànsè)。贻厥嘉猷(yíjuéjiāyóu),勉其祗植(miǎnqízhīzhí)。省躬讥诫(xǐnggōngjījiè),宠增抗极(chǒngzēngkàngjí)。殆辱近耻(dàirǔjìnchǐ),林皋幸即(língāoxìngjí)。

两疏见机(liǎngshūjiànjī),解组谁逼(jiězǔshuíbī)。索居闲处(suǒjūxiánchù),沉默寂寥(chénmòjìliáo)。求古寻论(qiúgǔxúnlùn),散虑逍遥(sànlǜxiāoyáo)。欣奏累遣(xīnzòulèiqiǎn),戚谢欢招(qīxièhuānzhāo)。

渠荷的历(qúhédelì),园莽抽条(yuánmǎngchōutiáo)。枇杷晚翠(pípáwǎncuì),梧桐早凋(wútóngzǎodiāo)。陈根委翳(chéngēnwěiyì),落叶飘摇(luòyèpiāoyáo)。

游鹍独运(yóukūndúyùn),凌摩绛霄(língmójiàngxiāo)。耽读玩市(dāndúwánshì),寓目囊箱(yùmùnángxiāng)。易輶攸畏(yìyóuyōuwèi),属耳垣墙(zhǔěryuánqiáng)。具膳餐饭(jùshàncānfàn),适口充肠(shìkǒuchōngcháng)。

饱饫烹宰(bǎoyùpēngzǎi),饥厌糟糠(jīyànzāokāng)。亲戚故旧(qīnqīgùjiù),老少异粮(lǎoshàoyìliáng)。妾御绩纺(qièyùjìfǎng),侍巾帷房(shìjīnwéifáng)。纨扇圆洁(wánshànyuánxié),银烛炜煌(yínzhúwěihuáng)。

昼眠夕寐(zhòumiánxīmèi),蓝笋象床(lánsǔnxiàngchuáng)。弦歌酒宴(xiángējiǔyàn),接杯举觞(jiēbēijǔshāng)。矫手顿足(jiǎoshǒudùnzú),悦豫且康(yuèyùqiěkāng)。嫡后嗣续(díhòusìxù),祭祀蒸尝(jìsìzhēngcháng)。

稽颡再拜(qǐsǎngzàibài),悚惧恐惶(sǒngjùkǒnghuáng)。笺牒简要(jiāndiéjiǎnyào),顾答审详(gùdáshěnxiáng)。骸垢想浴(háigòuxiǎngyù),执热愿凉(zhírèyuànliáng)。驴骡犊特(lǘluódútè),骇跃超骧(hàiyuèchāoxiāng)。

诛斩贼盗(zhūzhǎnzéidào),捕获叛亡(bǔhuòpànwáng)。布射辽丸(bùshèliáowán),嵇琴阮啸(jīqínruǎnxiào)。恬笔伦纸(tiánbǐlúnzhǐ),钧巧任钓(jūnqiǎoréndiào)。释纷利俗(shìfēnlìsú),竝皆佳妙(bìngjiējiāmiào)。

毛施淑姿(máoshīshūzī),工颦妍笑(gōngpínyánxiào)。年矢每催(niánshǐměicuī),曦晖朗曜(xīhuīlǎngyào)。璇玑悬斡(xuánjīxuánwò),晦魄环照(huìpòhuánzhào)。

指薪修祜(zhǐxīnxiūhù),永绥吉劭(yǒngsuíjíshào)。矩步引领(jǔbùyǐnlǐng),俯仰廊庙(fǔyǎnglángmiào)。束带矜庄(shùdàijīnzhuāng),徘徊瞻眺(páihuáizhāntiào)。孤陋寡闻(gūlòuguǎwén),愚蒙等诮(yúméngděngqiào)。

谓语助者(wèiyǔzhùzhě),焉哉乎也(yānzāihūyě)。

《千字文》全文(千字文全文下载)_1603人推荐

3、千字文大概多少字?

《千字文》,古人多简称其为《千文》,它在“三、百、千”中虽排在最后,但其成书时间却是最早的,也是“三、百、千”中唯一确切知道成书时间和作者的一部书。根据史书记载,《千字文》是南朝梁武帝在位时期(502—549年)编成的,其编者是梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣。《梁史》中说:“上以王羲之书千字,使兴嗣韵为文。

奏之,称善,加赐金帛。”唐代的《尚书故实》对此事做了进一步的叙述,该书说:梁武帝肖衍为了教诸王书法,让殷铁石从王羲之的作品中拓出了一千个不同的字,每个字一张纸。然后把这些无次序的拓片交给周兴嗣,让他编成有内容的韵文。

周兴嗣用了一夜时间将其编完,累得须发皆白。这件事在唐宋两代多有记载,如《刘公嘉话录》、《太平广记》等书都曾加以记录,其内容与《尚书故实》基本相同。《千字文》每4字一句,共250句,一千个字。其中有一重复的字,即“洁”字,此字在文中出现两次:“女慕贞洁”、“纨扇圆洁”,一些古人曾试图加以修改,如宋人吴枋、明人郎瑛等。

《千字文》通篇用韵,朗朗上口,其用韵数字是7个。《千字文》行文流畅,气势磅礴,辞藻华丽,内容丰富。但由于时代久远,内容已不易于理解,现依据清人汪啸尹、孙谦益的说法,对《千字文》的内容作一大致介绍。由汪啸尹纂辑、孙谦益参注的《千字文释义》将《千字文》分为四个部份,他们称之为四章。

从第一句“天地玄黄”开始,至第三十六句“赖及万方”为第一部份;从第三十七句“盖此身发”开始,至第一百零二句“好爵自靡”为第二部份;自第一百零三句“都邑华夏”起,至第一百六十二句“严岫杳冥”为第三部份;自第一百六十三句“治本于农”起,至第二百四十八句“愚蒙等诮”为第四部份。最后还有两句“谓语助者,焉哉乎也”,没有特别含义,将其单列出来。《千字文》第一部分从天地开辟讲起。

有了天地,就有了日月、星辰、云雨、霜雾和四时寒暑的变化;也就有了孕生于大地的金玉、铁器(剑)、珍宝、果品、菜蔬,以及江河湖海,飞鸟游鱼;天地之间也就出现了人和时代的变迁。在此,《千字文》讲述了人类的早期历史和商汤、周武王时盛世的表现,即文中所说的“坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。

鸣凤在竹,白驹食场。化被草木,赖及万方”。《千字文》的第二部份重在讲述人的修养标准和原则,也就是修身工夫。指出人要孝亲,珍惜父母传给的身体,“恭惟鞠养,岂敢毁伤”,做人要“知过必改”,讲信用,保持纯真本色,树立良好的形象和信誉,“信使可覆,器欲难量。

墨悲丝染,诗赞羔羊”及以下四句讲的就是这个意思。接着文中对忠、孝和人的言谈举止、交友、保真等方面进行了深入的阐述。《千字文》的第三部份讲述与统治有关的各方面问题。

此章首言京城形胜,极力描绘都邑的壮丽,“宫殿盘郁,楼观飞惊”。京城之中汇集了丰富的典籍和大批的英才,“既集坟典,亦聚群英”,这是第三部份的第二层意思,重在叙述上层社会的豪华生活和他们的文治武功。这部份最后描述了国家疆域的广阔和风景的秀美:“九州禹迹,百郡秦并……旷远绵邈,岩岫杳冥。

”《千字文》第四部份主要描述恬淡的田园生活,赞美了那些甘于寂寞、不为名利羁绊的人们,对民间温馨的人情向往之至。汪啸尹、孙谦益的《千字文释义》认为这部份是讲“君子治家处身之道”,其观点有一定道理,但显得牵强,所以不加采用。《千字文》第三部份讲述上层社会,第四部份讲述民间生活,在层次上是清楚的,完全不必从“治家处身”的角度去理解。

《千字文》与“三、百”相比,基本不存在被后人反复修改增补等问题,因而版本清楚,面貌原始,这给我们的阅读,带来了许多方便。上面的同志们,我有不同见解。我曾在“语文报”上看到一篇高考满分文章。

它的点评开头就是“这篇千字文~~'我一任性,不信他的话,偏要一个一个字数。结果让我大跌眼镜,六百零几字!!标点符号,换段空行会占去惊人的格数。天!你再也不用担心高考作文差数了。

当然,这是我的个人见解。《千字文》每4字一句,共250句,本应为1,000字,但因使用简体字缘故,简化为994个字。一些古人曾试图加以修改,如宋人吴枋、明人郎瑛等。《千字文》通篇用韵,朗朗上口,其用韵数字是7个。

汉字简化后,六个本来不同的字变成了同形字,这六个字如下:“发”:周发殷汤;盖此身髪“巨”:剑号巨阙;钜野洞庭“昆”:玉出昆冈;昆池碣石“戚”:戚谢欢招;亲戚故旧“云”:云腾致雨;禅主云亭“资”:资父事君;务兹稼穑考虑到古汉语是繁体字,实际上这六个字的繁体写法是不一样的,所以还应该说是1000个字。800字左右~其实你可以拿一张文稿纸抄一段话做以下试验,然后再折算以下或者用word软件粘贴一段话数以下~。

《千字文》全文(千字文全文下载)_1603人推荐

4、千字文带拼音及解释

《千字文》原文〔梁〕敕员外散骑侍郎周兴嗣撰天地玄黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张寒来暑往秋收冬藏闰馀成岁律吕调阳云腾致雨露结为霜金生丽水玉出昆冈剑号巨阙珠称夜光果珍李柰菜重芥姜海咸河淡鳞潜羽翔龙师火帝鸟官人皇始制文字乃服衣裳推位让国有虞陶唐吊民伐罪周发殷汤坐朝问道垂拱平章爱育黎首臣伏戎羌遐迩一体率宾归王鸣凤在竹白驹食场化被草木赖及万方盖此身发四大五常恭惟鞠养岂敢毁伤女慕贞洁男效才良知过必改得能莫忘罔谈彼短靡恃己长信使可复器欲难量墨悲丝染诗赞羔羊景行维贤克念作圣德建名立形端表正空谷传声虚堂习听祸因恶积福缘善庆尺璧非宝寸阴是竞资父事君曰严与敬孝当竭力忠则尽命临深履薄夙兴温凊似兰斯馨如松之盛川流不息渊澄取映容止若思言辞安定笃初诚美慎终宜令荣业所基籍甚无竟学优登仕摄职从政存以甘棠去而益咏乐殊贵贱礼别尊卑上和下睦夫唱妇随外受傅训入奉母仪诸姑伯叔犹子比儿孔怀兄弟同气连枝交友投分切磨箴规仁慈隐恻造次弗离节义廉退颠沛匪亏性静情逸心动神疲守真志满逐物意移坚持雅操好爵自縻都邑华夏东西二京背邙面洛浮渭据泾宫殿盘郁楼观飞惊图写禽兽画彩仙灵丙舍傍启甲帐对楹肆筵设席鼓瑟吹笙升阶纳陛弁转疑星右通广内左达承明既集坟典亦聚群英杜稿钟隶漆书壁经府罗将相路侠槐卿户封八县家给千兵高冠陪辇驱毂振缨世禄侈富车驾肥轻策功茂实勒碑刻铭磻溪伊尹佐时阿衡奄宅曲阜微旦孰营桓公匡合济弱扶倾绮回汉惠说感武丁俊乂密勿多士寔宁晋楚更霸赵魏困横假途灭虢践土会盟何遵约法韩弊烦刑起翦颇牧用军最精宣威沙漠驰誉丹青九州禹迹百郡秦并岳宗泰岱禅主云亭雁门紫塞鸡田赤城昆池碣石钜野洞庭旷远绵邈岩岫杳冥治本于农务资稼穑俶载南亩我艺黍稷税熟贡新劝赏黜陟孟轲敦素史鱼秉直庶几中庸劳谦谨敕聆音察理鉴貌辨色贻厥嘉猷勉其祗植省躬讥诫宠增抗极殆辱近耻林皋幸即两疏见机解组谁逼索居闲处沉默寂寥求古寻论散虑逍遥欣奏累遣戚谢欢招渠荷的历园莽抽条枇杷晚翠梧桐蚤凋陈根委翳落叶飘摇游鹍独运凌摩绛霄耽读玩市寓目囊箱易輶攸畏属耳垣墙具膳餐饭适口充肠饱饫烹宰饥厌糟糠亲戚故旧老少异粮妾御绩纺侍巾帷房纨扇圆絜银烛炜煌昼眠夕寐蓝笋象床弦歌酒宴接杯举觞矫手顿足悦豫且康嫡后嗣续祭祀烝尝稽颡再拜悚惧恐惶笺牒简要顾答审详骸垢想浴执热愿凉驴骡犊特骇跃超骧诛斩贼盗捕获叛亡布射僚丸嵇琴阮啸恬笔伦纸钧巧任钓释纷利俗竝皆佳妙毛施淑姿工颦妍笑年矢每催曦晖朗曜璇玑悬斡晦魄环照指薪修祜永绥吉劭矩步引领俯仰廊庙束带矜庄徘徊瞻眺孤陋寡闻愚蒙等诮谓语助者焉哉乎也《千字文》注解天地玄黄宇宙洪荒:苍天是黑色的,大地是黄色的;茫茫宇宙辽阔无边。日月盈昃辰宿列张:太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中。寒来暑往秋收冬藏:寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。闰余成岁律吕调阳:积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

云腾致雨露结为霜:云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。金生丽水玉出昆冈:金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。剑号巨阙珠称夜光:最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。果珍李柰菜重芥姜:果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。

海咸河淡鳞潜羽翔:海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。龙师火帝鸟官人皇:龙师、火帝、鸟官、人皇:这都是上古时代的帝皇官员。始制文字乃服衣裳:有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。推位让国有虞陶唐:唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

吊民伐罪周发殷汤:安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。坐朝问道垂拱平章:贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。爱育黎首臣伏戎羌:他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。

遐迩一体率宾归王:远远近近都统一在一起,全都心甘情屈服贤君。鸣凤在竹白驹食场:凤凰在竹林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。化被草木赖及万方:贤君的教化覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。

盖此身发四大五常:人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。恭惟鞠养岂敢毁伤:恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。女慕贞洁男效才良:女子要思慕那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。知过必改得能莫忘:知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。

罔谈彼短靡恃己长:不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。信使可复器欲难量:诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。墨悲丝染诗赞羔羊:墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中因此有「羔羊」篇传扬。

景行维贤克念作圣:高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。德建名立形端表正:养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。空谷传声虚堂习听:空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。祸因恶积福缘善庆:祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

尺璧非宝寸阴是竞:一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。资父事君曰严与敬:供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。孝当竭力忠则尽命:对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。

临深履薄夙兴温凊:要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。似兰斯馨如松之盛:能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。川流不息渊澄取映:还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

容止若思言辞安定:仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。笃初诚美慎终宜令:无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。荣业所基籍甚无竟:有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。学优登仕摄职从政:学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。

存以甘棠去而益咏:召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。乐殊贵贱礼别尊卑:选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。上和下睦夫唱妇随:长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。外受傅训入奉母仪:在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。

诸姑伯叔犹子比儿:对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。孔怀兄弟同气连枝:兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。交友投分切磨箴规:结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。仁慈隐恻造次弗离:仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能抛离。

节义廉退颠沛匪亏:气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。性静情逸心动神疲:品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。守真志满逐物意移:保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。

坚持雅操好爵自縻:坚持高尚铁情操,好的职位自然会为你所有。都邑华夏东西二京:古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。背邙面洛浮渭据泾:东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。宫殿盘郁楼观飞惊:宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,触目惊心。

图写禽兽画彩仙灵:宫殿上绘着各种飞禽走兽,描画出五彩的天仙神灵。丙舍傍启甲帐对楹:正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的账幕对着高高的楹柱。肆筵设席鼓瑟吹笙:宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。

升阶纳陛弁转疑星:登上台阶进入殿堂的文武百官,帽子团团转,像满天的星星。右通广内左达承明:右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。既集坟典亦聚群英:这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。杜稿钟隶漆书壁经:书殿中有杜度的草书、钟繇的隶书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

府罗将相路侠槐卿:宫廷内将想依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。户封八县家给千兵:他们每户有八县之广的封地,配备成千以上的士兵。高冠陪辇驱毂振缨:他们戴着高高的官帽,陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。世禄侈富车驾肥轻:他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。

策功茂实勒碑刻铭:朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。磻溪伊尹佐时阿衡:周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。奄宅曲阜微旦孰营:周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?桓公匡合济弱扶倾:齐桓公九次会合诸侯,出兵援助势单力薄和面临危亡的诸侯小国。

绮回汉惠说感武丁:汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。俊乂密勿多士寔宁:能人治政勤勉努力,全靠许多这样的贤士,国家才富强安宁。晋楚更霸赵魏困横:晋、楚两国在齐之后称霸,赵、魏两国因连横而受困于秦。假途灭虢践土会盟:晋献公向虞国借路去消灭虢国;晋文公在践土与诸侯会盟,推为盟主。

何遵约法韩弊烦刑:萧何遵循简约刑法的精神制订九律,韩非却受困于自己所主张的严酷刑法。起翦颇牧用军最精:秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,带兵打仗最为高明。宣威沙漠驰誉丹青:他们的声威远传到沙漠边地,美誉和画像一起流芳后代。

九州禹迹百郡秦并:九州处处有留有大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。岳宗泰岱禅主云亭:五岳中人们最尊崇东岳泰山,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。雁门紫塞鸡田赤城:名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。

昆池碣石钜野洞庭:赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭。旷远绵邈岩岫杳冥:江河源远流长,湖海宽广无边。名山奇谷幽深秀丽,气象万千。

治本于农务兹稼穑:治国的根本在发展农业,要努力做好播种收获这些农活。俶载南亩我艺黍稷:一年的农活该开始干起来了,我种上小米,又种上高粱。税熟贡新劝赏黜陟:收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,官府应按农户的贡献大小给予奖励或处罚。孟轲敦素史鱼秉直:孟轲夫子崇尚纯洁,史官子鱼秉性刚直。

庶几中庸劳谦谨敕:做人要尽可能合乎中庸的标准,勤奋、谦逊、谨慎,懂得规劝告诫自己。聆音察理鉴貌辨色:听别人说话,要仔细审察是否合理;看别人面孔,要小心辨析他的脸色。贻厥嘉猷勉其祗植:要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。

省躬讥诫宠增抗极:听到别人的讥讽告诫,要反省自身;备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。殆辱近耻林皋幸即:知道有危险耻辱的事快要发生,还不如归隐山林为好。两疏见机解组谁逼:疏广疏受预见到危患的苗头才告老还乡,哪里有谁逼他们除下官印?索居闲处沉默寂寥:离群独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。

求古寻论散虑逍遥:想想古人的话,翻翻古人的书,消往日的忧虑,乐得逍遥舒服。欣奏累遣戚谢欢招:轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。渠荷的历园莽抽条:池里的荷花开得光润鲜艳,园中的草木抽出条条嫩枝。

枇杷晚翠梧桐蚤凋:枇杷到了岁晚还是苍翠欲滴,梧桐刚刚交秋就早早地凋谢了。陈根委翳落叶飘摇:陈根老树枯倒伏,落叶在秋风里四处飘荡。游鵾独运凌摩绛霄:寒秋之中,鲲鹏独自高飞,直冲布满彩霞的云霄。

耽读玩市寓目囊箱:汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的都是书袋和书箱。易輶攸畏属耳垣墙:说话最怕旁若无人,毫无禁忌;要留心隔着墙壁有人在贴耳偷听。具膳餐饭适口充肠:安排一日三餐的膳食,要适合各位的口味,能让大家吃饱。

饱饫烹宰饥厌糟糠:饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。亲戚故旧老少异粮:亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。妾御绩纺侍巾帷房:小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。

纨扇圆絜银烛炜煌:绢制的团扇像满月一样又白又圆,银色的烛台上烛火辉煌。昼眠夕寐蓝笋象床:白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻。弦歌酒宴接杯举觞:奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。矫手顿足悦豫且康:情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。

嫡后嗣续祭祀烝尝:子孙继承了祖先的基业,一年四季的祭祀大礼不能疏忘。稽颡再拜悚惧恐惶:跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。笺牒简要顾答审详:给别人写信要简明扼要,回答别人问题要详细周全。

骸垢想浴执热愿凉:身上有了污垢,就想洗澡,好比手上拿着烫的东西就希望有风把它吹凉。驴骡犊特骇跃超骧:家里有了灾祸,连牲畜都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。诛斩贼盗捕获叛亡:对抢劫、偷窃、反叛、逃亡的人要严厉惩罚,该抓的抓,该杀的杀。

布射僚丸嵇琴阮啸:吕布擅长射箭,宜僚有弄丸的绝活,嵇康善于弹琴,阮籍能撮口长啸。恬笔伦纸钧巧任钓:蒙恬造出毛笔,蔡伦发明造纸,马钧巧制水车,任公子垂钓大鱼。释纷利俗竝皆佳妙:他们的技艺有的解人纠纷,有的方便群众,都高明巧妙,为人称道。毛施淑姿工颦妍笑:毛嫱、西施年轻美貌,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。

年矢每催曦晖朗曜:可惜青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。璇玑悬斡晦魄环照:高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。指薪修祜永绥吉劭:行善积德才能像薪尽火传那样精神长存,子孙安康全靠你留下吉祥的忠告。

矩步引领俯仰廊庙:如此心地坦然,方可以昂头迈步,应付朝廷委以的重任。束带矜庄徘徊瞻眺:如此无愧人生,尽可以整束衣冠,庄重从容地高瞻远望。孤陋寡闻愚蒙等诮:这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚味无知的人一样空活一世,让人耻笑。谓语助者焉哉乎也:编完「千字文」乌发皆白,最后剩下“焉、哉、乎、也”这几个语气助词。

5、千字文怎么分篇章

《千字文》行文流畅,气势磅礴,辞藻华丽。但由于时代久远,内容已不易理解。《千字文》分为4个部分,称之为四章。

第一句“天地玄黄”至第三十六句“赖及万方”为第一部分。先从天地开辟讲起。有了天地,就有了日月、星辰、云雨、霜雾和四时寒暑的变化,也就有了孕生于大地的金玉、铁器(剑)、珍宝、果品、菜蔬,以及江河湖海、飞鸟游鱼,天地之间也就出现了人和时代的变迁。此外,还讲述了人类的早期历史和商汤、周武王时期的盛世表现,即文中所说的“坐朝问道,垂拱平章。

爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。鸣凤在竹,白驹食场。

化被草木,赖及万方”。第二部分从第三十七句“盖此身发”至第一百零二句“好爵自縻”,重在讲述人的修养标准和原则,也就是修身的工夫。指出人要孝亲,珍惜父母给予的身段,“恭维鞠养,岂敢毁伤”;做人要“知过必改”,讲信用,保持纯真本色,树立良好的形象和信誉。“信使可覆,器欲难量。

墨悲丝染,诗赞羔羊”讲的就是这个意思。接着文中对忠、孝和人的言谈举止、交友、保真等方面进行了深入的阐述。第一百零三句“都邑华夏”至第一百六十二句“岩岫杳冥”为第三部分,主要讲述与统治有关的各方面问题。此章首言京城形胜,极力描绘都邑之壮丽,“宫殿盘郁,楼观飞惊”。

接着叙述京城之中汇集的丰富典籍和大批英才,“既集坟典,亦聚群英”,重在表现上层社会的豪华生活和他们的文治武功。最后描述了国家疆域的广阔和风景的秀美,“九州禹迹,百郡秦并……旷远绵邈,岩岫杳冥”。第四部分自第一百六十三句“治本于农”至第二百四十八句“愚蒙等诮”,主要描述恬淡的田园生活,赞美那些甘于寂寞,不为名利羁绊的人,对民间温馨的人情向往之至。

最后,还有两句“谓语助者,焉哉乎也”,是作者自谦之词,没有特别含义,单列出来而已。扩展资料千字文,由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。梁武帝(502—549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。

全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然。《千字文》语句平白如话,易诵易记,并译有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中国影响很大的儿童启蒙读物。文中1000字本来不得有所重复,但周兴嗣在编纂文章时,却重复了一个“洁”字(洁、絜为同义异体字)。因此,《千字文》实际只运用了999字。

中国大陆实行简化字、归并异体字后,其简体中文版本剩下九百九十余个相异汉字。创作背景中国很早就出现了专门用于启蒙的识字课本,秦代出现的有《苍颉篇》、《爰历篇》,汉代则有司马相如的《凡将篇》、贾鲂的《滂喜篇》、蔡邕的《劝学篇》、史游的《急就章》,三国时代有《埤苍》、《广苍》、《始学篇》等,这些作品中只有《急就章》对后世产生了影响,其余影响不大。《急就章》虽然是《苍颉篇》之后较突出的小学之书,但由于流传中出现了种种问题,其权威性到南北朝时已大不如前,而这一时期出现的一些启蒙读物如《庭诰》、《诂幼》之类,可读性有限。

就是在这样的背景下,《千字文》问世了。南朝时期,梁武帝肖衍为了教诸王书法,让殷铁石从王羲之的作品中拓出了一千个不同的字,每个字一张纸,然后把这些无次序的拓片交给周兴嗣,周将其编成了有内容的韵文,这就是流传至21世纪已1400多年的《千字文》。参考资料来源:百度百科-千字文。《千字文》有句无篇,章法比较松散,现依据清人汪啸尹、孙谦益的说法,对《千字文》的内容作一大致介绍。

由汪啸尹纂辑、孙谦益参注的《千字文释义》将《千字文》分为四个部分,他们称之为四章。从第一句"天地玄黄"开始,至第三十六句"赖及万方"为第一部分;从第三十七句"盖此身发"开始,至第一百零二句"好爵自靡"为第二部分;自第一百零三句"都邑华夏"起,至第一百六十二句"岩岫杳冥"为第三部分;自第一百六十三句"治本于农"起,至第二百四十八句"愚蒙等诮"为第四部分。最后还有两句"谓语助者,焉哉乎也",没有特别含义,将其单列出来。《千字文》第一部分从天地开辟讲起。

有了天地,就有了日月、星辰、云雨、霜雾和四时寒暑的变化;也就有了孕生于大地的金玉、铁器(剑)、珍宝、果品、菜蔬,以及江河湖海,飞鸟游鱼;天地之间也就出现了人和时代的变迁。在此,《千字文》讲述了人类的早期历史和商汤、周武王时盛世的表现,即文中所说的"坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。

遐迩一体,率宾归王。鸣凤在树,白驹食场。化被草木,赖及万方"。《千字文》的第二部分重在讲述人的修养标准和原则,也就是修身工夫。

指出人要孝亲,珍惜父母传给的身体,"恭惟鞠养,岂敢毁伤",做人要"知过必改",讲信用,保持纯真本色,树立良好的形象和信誉,"信使可覆,器欲难量。墨悲丝染,诗赞羔羊"及以下四句讲的就是这个意思。接着文中对忠、孝和人的言谈举止、交友、保真等方面进行了深入的阐述。

《千字文》的第三部分讲述与统治有关的各方面问题。此章首言京城形胜,极力描绘都邑的壮丽,"宫殿盘郁,楼观飞惊"。京城之中汇集了丰富的典籍和大批的英才,"既集坟典,亦聚群英",这是第三部分的第二层意思,重在叙述上层社会的豪华生活和他们的文治武功。这部分最后描述了国家疆域的广阔和风景的秀美:"九州禹迹,百郡秦并……旷远绵邈,岩岫杳。

"《千字文》第四部分主要描述恬淡的田园生活,赞美了那些甘于寂寞、不为名利羁绊的人们,对民间温馨的人情向往之至。汪啸尹、孙谦益的《千字文释义》认为这部分是讲"君子治家处身之道",其观点有一定道理,但显得牵强,所以不加采用。

原创文章,作者:xiaozhi,如若转载,请注明出处:http://sfa8.cn/26906.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:1443873830@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息